Odbrana doktorske disertacije magistra farmacije Ivane Kurćubić

Poštovani,

Obaveštavam naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije magistra farmacije Ivane Kurćubić, pod nazivom:

„Mukoadhezivne bukalne tablete i filmovi sa propranolol-hidrohloridom: formulacija, in vitro/in silico karakterizacija i in vivo ispitivanja u animalnom modelu esencijalne hipertenzije“

Javna odbrana je zakazana za sredu 22.05.2024. godine, u 12,00 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450,

pred Komisijom u sastavu:

1. Dr sc. Svetlana Ibrić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

2. Dr sc. Sandra Cvijić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

3. Dr sc. Nevena Mihailović-Stanojević, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu - Institut za medicinska istraživanja

Mentori:

- dr sc. Jelena Đuriš, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

- dr sc. Una-Jovana Vajić, naučni saradnik– Univerzitet u Beogradu – Institut za medicinska istraživanja

S poštovanjem!