OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU PRISTUPNOG PREDAVANjA KANDIDATA PO RASPISANOM KONKURSU ZA IZBOR JEDNOG DOCENTA ZA UŽU NAUČNU OBLAST „FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA“

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast „Farmaceutska tehnologija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 08.04.2024. godine početkom u 09.30 časova.

Tema pristupnog predavanja je: „Polučvrsti preparati za primenu na koži: novi regulatorni zahtevi za kvalitet i ekvivalentnost“.

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je:

1. Dr Tanja Ilić, koja će svoje izlaganje početi u 09.30 časova.

pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr. Snežana Savić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
2. Prof. dr Ivana Pantelić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
3. Prof. dr Nebojša Cekić, redovni profesor, Univerzitet u Nišu – Tehnološki fakultet u Leskovcu

Pristupno predavanje je javno.
U Beogradu 28.03.2024. godine

Iz Odseka za pravne i opšte poslove
Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu