Odbrana doktorske disertacije mag. farm. Jovane Krmar

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mag. farm. Jovane Krmar, pod nazivom:

„Predviđanje retencionog i jonizacionog ponašanja odabranih analita u sistemu micelarne tečne hromatografije i masene spektrometrije primenom algoritama mašinskog učenja“.

Javna odbrana je zakazana za utorak, 10.10.2023. godine u 11 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu − Farmaceutskog fakulteta, pred komisijom u sastavu:

1. Dr sc. Ana Protić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski

fakultet (Predsednik Komisije)

2. Dr sc. Mira Zečević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

3. Dr Milan Vukićević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

4. Dr Ljiljana Tolić Stojadinović, naučni saradnik, Inovacioni Centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu

5. Dr sc. Nevena Đajić, naučni saradnik, Alchemy Cloud, Inc., Novi Sad, Srbija.

Mentor disertacije:

Dr sc. Biljana Otašević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet