Odbrana doktorske disertacije mag. farm. Jelene Mitrović

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije mag. farm. Jelene Mitrović, pod nazivom:

 

Preklinička ispitivanja disperzija nanokristala i lipidnih nanočestica deuterisanih pirazolohinolinonskih liganada – fizičkohemijski i biološki aspekti“.

Javna odbrana je zakazana za subotu 30.09.2023. godine, u 13.00 časova Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u BeograduVojvode Stepe 450, 11000 Beograd pred Komisijom u sastavu:

 

1.      Dr Miroslav Savić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

2.      Dr Ivana Pantelić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

3.      Dr Miloš Petković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

4.      Dr Danijela Ranđelović, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju

5.      Dr Sanela Savić, naučni saradnik, DCP Hemigal, Leskovac

 

Mentor:

Dr Snežana Savić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet.