Odbrana doktorske disertacije asistent mag. farm. Branke Divović Matović

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije mag. farm. Branke Divović Matović, pod nazivom:

„Farmakološka karakterizacija uticaja deuteracije izabranih pirazolohinolinona kao modulatora GABAA receptora“

Javna odbrana je zakazana za utorak 10.01.2023. godine, u 14 časova u Amfiteatru A4 Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr Vladimir Dobričić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet (predsednik Komisije)

2. Dr Bojan Batinić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

3. Dr Aleksandar Trbović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet

Mentor:

Dr Miroslav Savić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet