Odbrana doktorske disertacije Katarine Baralić

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se ispunili uslovi za odbranu doktorske disertacije kandidata mag.farm. - med. bioh. Katarine Baralić, pod nazivom:

"Toksičnost smeše ftalata i bisfenola A i procena protektivnog dejstva probiotika na modelima pacova i zebrice".

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 29.09.2022. god. u 13 časova u amfiteatru A2, Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

1.    Dr sc. Biljana Antonijević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, predsednik

2.    Dr sc. Aleksandra Buha Đorđević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

3.    Dr sc. Marijana Ćurčić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

4.    Dr sc. Aleksandar Pavić, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Mentor:

Dr sc. Danijela Đukić-Ćosić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet