Odbrana doktorske disertacije mag. farm. Dušana Ružića

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije mag. farm. Dušana Ružića, pod nazivom:

„Racionalni dizajn, sinteza i in vitro ispitivanja selektivnih inhibitora histon deacetilaze 6“

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 9.6.2022. godine, u 11 časova u Amfiteatru A2 Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450,

pred Komisijom u sastavu:

1. Dr Olivera Čudina, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet (Predsednik Komisije)

2. Dr Miloš Petković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

3. Dr Tatjana Srdić-Rajić – naučni savetnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Mentor:

Dr Katarina Nikolić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet