Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Organska hemija

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Organska hemija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u biblioteci na Katedri za organsku hemiju Farmaceutskom fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 10.02.2022. godine sa početkom u 13,00 časova.

Tema pristupnog predavanja je: „ Mehanizam reakcija nukleofilne acilne supstitucije i primena u sintezi derivata karboksilnih kiselina.“

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je :

1. Dr sc. Gordana Tasić, koja će svoje izlaganje početi u 13,00 časova

pred Komisijom u sastavu:

1. Dr sc. Zorana Tokić Vujošević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet

2. Dr sc. Miloš Petković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet

3. Dr sc. Marija Baranac Stojanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Hemijski fakultet