Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja kandidata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast botanika

O B A V E Š T E Nj E

O ODRŽAVANjU PRISTUPNOG PREDAVANjA KANDIDATA PO  RASPISANOM KONKURSU ZA IZBOR JEDNOG DOCENTA ZA UŽU NAUČNU OBLAST BOTANIKA NA FARMACEUTSKOM    FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Botanika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u sali A 101, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 20.11.2020. godine sa početkom u 10,00 časova.

Tema pristupnog predavanja je: „Familije biljaka značajne za farmaciju: Solanaceae, Boraginaceae i Lamiaceae“.

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je :

  1. Dr sc. Danilo Stojanović, koji će svoje izlaganje početi u 10,00 časova

pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Branislava Lakušić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  2. Dr sc. Violeta Slavkovska, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  3. Dr sc. Peđa Janaćković,  redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Biološki fakultet

Pristupno predavanje je javno.

U Beogradu, 12.11.2020. godine

 

                                                                           Iz Odseka za pravne i opšte poslove

                                                            Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu