Odbrana doktorske disertacije (Vesna Vuković-Dejanović)

Obaveštavamo Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata mr sci farm. Vesne Vuković-Dejanović, pod naslovom: 

 Ispitivanje markera inflamacije pentraksina 3, ciklofilina A i heparin-vezujućeg epidermalnog faktora rasta kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom“

   

Javna odbrana je zakazana za sredu 07.10.2020. godine u 11 časova u amfiteatru 4, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu: 

  

  1. Prof.dr Nataša Bogavac-Stanojević, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  2. Prof.dr Aleksandar N. Nešković, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet 
  3. Doc.dr Marija Zdravković, docent, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet 
  4. Prof.dr Jelena Kotur-Stevuljević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet