Odbrana doktorske disertacije (Jelica Vučićević)

Obaveštavamо stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata dipl. farmaceuta Jelice Vučićević, pod naslovom:

„ Heminformatička analiza, dizajn i ispitivanje proapoptotske aktivnosti novih liganada imidazolinskih receptora„

Javna odbrana je zakazana za petak 10.01.2020. godine u 11 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof.dr Katarina Nikolić, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr.sc Nevena Veljković, naučni savetnik, mentor, Institut za nuklearne nauke - Vinča
  • Prof.dr Danica Agbaba, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr.sc Tatjana Srdić-Rajić, naučni savetnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd