Odbrana doktorske disertacije (Nada Milen)

Obaveštavamо stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata dipl. farmaceuta Nade Milen, pod naslovom:

 Razvoj multidimenzionalnog modela za predviđanje i kontrolu ciljnog profila kvaliteta tableta izrađenih postupkom vlažne granulacije".

Javna odbrana je zakazana za utorak 24.12.2019. godine u 10 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Svetlana Ibrić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Jelena Đuriš, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr sc. Branka Grujić, naučni saradnik, Galenika a.d., Beograd
  4. Prof.dr Aleksandar Kovačević, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka