Odbrana doktorske disertacije (Jadranka Miletić Vukajlović)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata master hemičara Jadranke Miletić Vukajlović, pod naslovom:

Ispitivanje zavisnosti lipidnog sastava plazme i parametara lipidne peroksidacije od stadijuma i dužine trajanja Parkinsonove bolesti i primene terapije

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 23.12.2019. godine u 10,30 časova u amfiteatru A3, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Aleksandra Stefanović, vanredni profesor , mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Dr sc. Dunja Drakulić, naučni saradnik, mentor, Univerzitet u Beogradu – Institut za nuklerane nauke „Vinča“
  3. Prof.dr Marina Svetel, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  4. Dr sc. Snežana Pejić, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu –Institut za nuklerane nauke „Vinča“
  5. Prof.dr Tihomir Ilić, redovni profesor, Univerzitet odbrane Medicinskog fakulteta, Vojnomedicinske akademije