Petnička škola mikroskopije

Četvrta „Petnička škola mikroskopije“ biće održana u Istraživačkoj stanici Petnica od 16. do 21.
septembra 2017. godine.

Ovaj program organizuju timovi Katedre za biologiju ćelija i tkiva Biološkog fakulteta Univerziteta u
Beogradu i Odeljenja za biologiju Istraživačke stanice Petnica. Namenjen je studentima osnovnih,
master i doktorskih studija koji imaju potrebu da ovladaju nekom od navedenih tehnika i metoda
mikroskopije koje nalaze primenu u biološkim i biomedicinskim istraživanjima.

Na ovogodišnjoj Školi, kroz praktičan rad biće obrađene sledeće teme:

  • Priprema uzoraka za svetlosnu mikroskopiju
  • Histološka bojenja
  • Imunohistohemija i imunofluorescenca
  • Tehnike bojenja hromozoma
  • Svetlosna mikroskopija
  • Fluorescentna mikroskopija
  • Konfokalna mikroskopija

Raman mikroskopija i STED mikroskopija biće predstavljene kroz pregledna predavanja.

Kotizacija za učešće na programu iznosi 250 EUR u dinarskoj protivvrednosti i pored učešća na
programu, uključuje i smeštaj na bazi punog pansiona u kampusu IS Petnica. Za ograničen broj
kandidata je omogućeno umanjenje participacije u maksimalnom iznosu od 50 EUR.

Za učešće se možete prijaviti do 20. jula 2017. godine, popunjavanjem formulara na linku
(goo.gl/YbfYmL)

Za dodatne informacije, kontaktirajte nas na bio@petnica.rs

Flajer događaja