Petnička škola molekularne biologije – PCR u biološkim i biomedicinskim istraživanjima

Druga „Petnička škola molekularne biologije – PCR u biološkim i biomedicinskim istraživanjima“ biće održana u Istraživačkoj stanici Petnica od 24. do 29. septembra 2017. godine.

Ovaj program organizuju timovi Centra za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Odeljenja za biologiju Istraživačke stanice Petnica. Namenjen je studentima osnovnih, master i doktorskih studija koji imaju potrebu da ovladaju nekom od navedenih metoda molekularne biologije.

Na ovogodišnjoj Školi, kroz intenzivan mentorski praktičan rad, biće obrađene sledeće teme:

  • Izolacija DNK iz različitih tipova bioloških uzoraka, agarozna gel elektroforeza, fluorimetrijska kvantifikacija DNK
  • Optimizacija PCR protokola, dizajn prajmera
  • Identifikacija tačkastih mutacija, delecija i duplikacija kod naslednih bolesti čoveka primenom Sangerovog sekvenciranja, RFLP metode, alel-specifičnog PCR-a, MLPA uz analizu rezultata
  • Primena mikrosatelitskih lokusa u određivanju biološkog srodstva
  • Primena (I)SSR markera u populaciono-genetičkim istraživanjima
  • PCR u realnom vremenu
  • Primena bioinformatičkih alata za obradu podataka

Kotizacija za učešće na programu iznosi 250 EUR u dinarskoj protivvrednosti i pored učešća na programu, uključuje i smeštaj na bazi punog pansiona u kampusu IS Petnica. Za ograničen broj kandidata je omogućeno umanjenje participacije u maksimalnom iznosu od 50 EUR.

Za učešće se možete prijaviti do 20. jula 2017. godine, popunjavanjem formulara na linku (goo.gl/c4VWLN)

Za dodatne informacije, kontaktirajte nas na bio@petnica.rs

Flajer događaja