Odbrana doktorske disertacije (Svetlana Stojkov)

Obaveštavamo  Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije mr. sc.farm. Svetlane Stojkov, pod naslovom:

„Razvoj, primena i evaluacija instrumenata za procenu kompetencija farmaceuta u apotekama na primarnom nivou zdravstvene zaštite u Srbiji“

Javna odbrana je zakazana za  sredu 28.09.2016. godine u 10,30 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1.       Prof.dr Dušanka Krajnović, vanredni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2.       Prof.dr Ljiljana Tasić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3.       Prof.dr Valentina Marinković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  4.       Prof.dr Vesna Bjegović-Mikanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet