Odbrana doktorske disertacije (Marko Krstić)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli svi uslovi za javnu odbranu doktorske dispertacije magistra farmacije Marka Krstića, pod naslovom:

"Formulacija i karakterizacija čvrstih samo-dispergujućih nosača karbamazepina izrađenih sa poroznim adsorbensima"

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak, 28.12.2015. godine na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, u Amfiteatru 2, u 14h15min pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Svetlana Ibrić – mentor rada, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, predsednik komisije
  2. Prof. dr Marija Primorac, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Slavica Ražić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  4. Prof. dr Dragana Vasiljević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  5. Dr Nenad Lazarević, naučni saradnik, Centar za fiziku čvrstog stanja i nove materijale, Institut za fiziku, Beograd