Odbrana doktorske disertacije (Tamara Timić Stamenić)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije diplomiranog farmaceuta Tamare Timić Stamenić pod naslovom:

Uticaj modulacije GABAA receptora koji sadrže a5 podjedinicu na poremećaje ponašanja pacova izazvane primenom dizocilpina, skopolamina i amfetamina“.

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 29.10.2015. godine u 12,30 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Miroslav Savić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet,
  2. Prof. dr Nenad Ugrešić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet i
  3. Prof. dr Dubravko Bokonjić, redovni profesor Univerzitet odbrane u Beogradu, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije