Odbrana doktorske disertacije (Marijana M. Čurčić)

Obaveštavamamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat mr Marijana M. Ćurčić, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Subakutna toksičnost smeše dekabromovanog difeniletra i kadmijuma kod pacova“

Javna odbrana je zakazana za petak 27.03.2015. godine u 14 časova u amfiteatru br. 2 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Biljana Antonijević, mentor, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Doc.dr Zorica Bulat, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Slavica Vučinić, redovni profesor, Univerzitet odbrane – Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije
  4. Prof.dr Ksenija Durgo, vanredni profesor, Sveučilište u Zagrebu-Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Hrvatska