Odbrana doktorske disertacije (Mirjana Marčetić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat mr sc. Mirjana D. Marčetić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Varijabilnost sastava i biološka aktivnost etarskog ulja vrste Seseli rigidum Waldst. & Kit. (Apiaceae)“.

Javna odbrana je zakazana za utorak 30.09.2014. godine u 14,00 časova u amfiteatru br. 3 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Nada Kovačević, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Branislava Lakušić, vanredni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Dmitar Lakušić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet“
  4. Prof.dr Zoran Todorović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  5. Prof.dr Marina Milenković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet