Odbrana magistarske teze (Vesna Vuković Dejanović)

Obaveštavamо stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi javnu odbranu magistarske teze dipl. farmaceuta-medicinskog biohemičara Vesne Vuković Dejanović, pod naslovom:

 „Značaj određivanja pentraksina-3 kod pacijenata sa angiografski dokazanom koronarnom bolešću“.

Javna odbrana je zakazana za sredu 17.09.2014. godine u 11,00 časova u amfiteatru br. 3 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Nataša Bogavac-Stanojević, vanredni profesor, mentor, predsednik komisije Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Vesna Spasojević-Kalimanovska, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Slavica Spasić, profesor emeritus,  Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet