Kongres medicinske biohemije i laboratorijske medicine i 10-i EFLM simposium

U Beogradu se od 9–13. septembra 2014. godine održava XIX Kongres medicinske biohemije i laboratorijske medicine sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Društva medi -cinskih biohemičara Srbije, Farmaceutskog fakulteta Univer zi -teta u Beogradu i Centra za medicinsku biohemiju Kliničkog
centra Srbije. Kongres se održava pod pokro viteljstvom Međunarodne federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu – IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine), Evropske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu – EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)i Balkanske kliničko laboratorijske federacije – BCLF (Balkan Clinical Laboratory Federation), kao i Ministarstva prosvete i nauke i Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Program događaja: preuzmi program

Više informacija možete pronaći na zvaničnoj prezentaciji organizatora: www.dmbj.org.rs