Odbrana doktorske disertacije (Dragana Božić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat, mr sc. dr med. Dragana Božić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Antimikrobna aktivnost halkona i in vitro uticaj na fiziološko – biohemijske karakteristike i ekspresiju faktora virulencije meticilin-rezistentnih sojeva Staphylococcus aureus“.

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 05.06.2014. godine u 10,00 časova u Amfiteatru 2 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Marina Milenković, mentor, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Dr Lazar Ranin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet
  3. Dr Ivana Ćirković, docent, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet