Opšte informacije

Šef katedre: Redovni profesor dr sc. Branislava Lakušić

Katedra za botaniku se bavi fundamentalnim i aplikativnim istraživanjima flore Srbije. Istraživanja obuhvataju morfološku i biohemijsku promenljivost vrsta na nivou populacija, značaj biološke i ekološke funkcije etarskih ulja kao i morfološke i anatomske karaktere diferencijalne u identifikaciji biljaka (biljnih droga). Institut je opremljen, kadrovski i materijalno, za svaku vrstu determinacije biljaka i biljnog materijala (taksonomska identifikacija, stanište, rasprostranjenje, morfološka i anatomska analiza…).

Na Katedri za botaniku obavljaju se:

  • Integrisane akademske studije prema studijskom programu akreditovanom 2013. godine u okviru predmeta:
ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
F1O12 Botanika II ТМ О 45+45 6 farmacija
  • Integrisane akademske studije prema studijskom programu akreditovanom 2008. godine u okviru predmeta:
ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
5MRF4ILBŽ Lekovite biljke i životna sredina VIII TM IB 30+15 5 MF

Tip predmeta: AO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SA – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

U saradnji sa Katedrom za farmakognoziju, Katedra učestvuje u realizaciji:

  • Specijalističkih studija iz lekovitog bilja
  • Doktorskih akademskih studija

Katedra ostvaruje naučnu i stručnu saradnju sa institucijama u zemlji i inostranstvu. Nastavni kadar Instituta učestvuje u domaćim projektima Ministarstva nauke Republike Srbije.