Програм научноистраживачког рада за период 2016-2020

Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет је акредитован као научноистраживачка организација одлуком Министарства просвете и науке број 021-01-17/12од 14. 06. 2011. године. 


Научноистраживачки рад на Фармацеутском факултету сеодвија кроз активност пројектних тимова које чине наставници и сарадници Факултета, студенти докторских академских студија, истраживачи који су ангажовани као сарадници на пројектима, као и истраживачи запослени у другим научноистраживачким институцијама, здравственим установама или у фармацеутској индустрији. Програмом научноистраживачког рада дефинишу се научне области истраживања, као и активности везане за обезбеђење услова за њихову реализацију, унапређење међународне сарадње, објављивање резултата научноистраживачког рада и активности на промоцији науке и научноистраживачке делатности у целини. 

Научноистраживачка делатност наставника и сарадника одвија се у оквиру пројеката финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и у оквиру пројеката билатералне сарадње са институцијама из иностранства. Наставници и сарадници Фармацеутског факултета, реализују и сарадњу у области научноистраживачке делатности са појединачним истраживачким групама и/или пројектним тимовима из земље и иностранства.

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ ИСТРАЖИВАНЈА

Програм научноистраживачког рада дефинише одговарајуће научне области и у складу је са релевантним програмима и стратегијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Документом „Стратегија научноистраживачког развојаРепублике Србије за период од 2010-2015 године“ одређени су национални приоритети у науци и технологији. Научноистраживачка активност Факултета у целини, тематски одговара националним приоритетима: Биомедицина, Нови материјали и нанонауке, Заштита животне средине и климатске промене, Пољопривреда и храна.

У складу са дефинисаном националном стратегијом, а сагледавајући сопствене могућности и досадашње резултате, наставници и сарадници Фармацеутског факултета су током 2010. године припремили предлоге пројеката кроз програме Основних истраживања и програм Технолошког развоја. Један број истраживача учествује и у реализацији пројеката интегралних и интердисциплинарних истраживања, чији је носилац друга научноистраживачка организација.

У периоду 2011-2015. године реализује се циклус научних пројеката који су одобрени од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Наставници и сарадници Фармацеутског факултета ангажовани су на реализацији 15 пројеката чији је носилац Фармацеутски факултет и 32 пројекта чији су носиоци друге научноистраживачке организације.У 2016. години очекује се почетак новог пројектног циклуса, у коме ће се обезбедити континуитет са постојећим научним истраживањима.

У складу са наведеним, приоритети у научноистраживачкој делатности у периоду 2016 - 2020. година ће бити:

(а) реализација пројеката одобрених од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у оквиру програма основних истраживања и програма технолошког развоја: област Хемије, Медицине, Биологије, Материјала и Хемијских технологија и Пољопривреде и хране;

(б) припрема и пријава пројеката научноистраживачког рада за наредни пројектни циклус;

(ц) припрема и пријава пројеката билатералне сарадње и

(д) припрема и пријава пројеката у оквиру Horizon 2020 оквирног програма Европске Уније.

Програм научноистраживачког рада Факултета у периоду 2016 – 2020. обухвата следеће научноистраживачке теме:

У области Хемије, истраживања ће бити усмерена на:

 • моделовање различитих хроматографских система са хемометријским приступом у фармацеутској анализи;
 • синтезу и испитивање квантитативних односа између структуре и дејства, физичко-хемијску карактеризацију и анализу фармаколошки активних супстанци;
 • развој молекула са антиинфламаторним и кардиопротективним дејством и њихове структурне модификације, физичкохемијску карактеризацију и формулациона испитивања;
 • компјутерско дизајнирање, синтезуи биолошку евалуацију нових хетероцикличних једињења као селективних инхибитора туморогенезе.

У области Биологије истраживања ће бити усмерена на:

 • испитивање лековитог потенцијала биљака и њиховукарактеризацију у погледу генетичке, метаболичке и морфолошке разноврсности ради сагледавања различитих врста диверзитета у природним популацијама. Поред научног, ова истраживања имају и практични значај у стварању услова за селекцију и гајење, за преузимање мера мониторинга и заштите природних популација;
 • испитивање поремећаја ћелијског циклуса и утицаја оксидативног стреса на неуродегенеративне процесе и малигну трансформацију ћелије.

У области Медицине, биће спроведена истраживања која се односе на:

 • испитивање интерактивне улоге дислипидемије, оксидативног стреса и инфламације у атеросклерози и другим болестима кроз сагледавање генетичких и биохемијских маркера, као и биомаркера који указују на оштећење и дисфункцију органа;
 • испитивање пластичности имунског система током старења и имуномодулаторног потенцијала естрогена;
 • испитивање механизма дејства, интеракција и нежељених ефеката адјувантних аналгетика;
 • испитивање бихејвиоралног ефекта поновљене примене новосинтетисаних агониста ГАБА А рецептора и њихово поређење са стандардним психофармаколошким лековима;
 • испитивање ефеката и механизма деловања различитих вазодилататорних супстанци на хуманим бајпас графтовима;
 • базична и клиничко-фармаколошка истраживања механизама дејства и интеракција лекова у нервном и кардиоваскуларном систему.

У оквиру програма Технолошког развоја и у сарадњи са домаћом фармацеутском индустријом биће спроведена истраживања усмерена ка развоју микро и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију, као и истраживања везана за развој нових производа и технологија са побољшаном биолошком расположивошћу и ефикасношћуизабраних модел лековитих супстанци.

У области истраживања Пољопривреда и храна, биће спроведена истраживања активности и деловања биолошки активних супстанци хране и процена њиховог потенцијала у очувању здравља и превенцији болести, као и развој њихове примене у прехрамбеним производима; развој и валидација метода за детекцију алергена у намирницама анималног порекла, испитивање присуства алергена у прехрамбеним производима на нашем тржишту, и развој безбедних производа намењених особама интолерантним на одређене састојке намирница.

Испитивања ће бити усмерена на испитивање механизама токсичности, интеракције токсичних супстанци и модели проучавања, идентификација и валидација биомаркера експозиције и ефекта, интегративна процена ризика по здравље људи услед изложености токсичним супстанцама.

У оквиру истраживања у Биомедицини, истраживачи са Фармацеутског факултета су укључени у реализацију пројеката који су усмерени ка евалуацији фармако-епидемиолошких и фармаколошких особина ксенобиотика и испитивању етичких и регулаторних аспеката нових терапијских достигнућа. Такође ће бити спроведена истраживања која се односе на индикаторе и перформансе квалитета фармацеутских услуга и процену фактора квалитета живота у вези са здрављем.

Поред наведених научних области, наставници и сарадници Факулета учествују и у релизацији пројеката из области Материјали и хемијске технологије, Биотехнологија и пољопривреда, Заштите животне средине, Математике, Физике и Друштвене науке и у њима постижу запажене резултате.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И ОБЕЗБЕЂЕНЈЕ ТЕХНИЧКИХ И МАТЕРИЈАЛНИХ УСЛОВА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Континуирана набавка нове и одржавање и унапређење расположиве аналитичке и мерне опреме представља предуслов за ефикасну реализацију научноистраживачке делатности. У ове сврхе биће коришћена наменски обезбеђена средства од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, сопствена средства Факултета, као и доступни фондови Европске Уније.

Поред опреме, биће набављена и потребна литература, софтвери, хемикалије и лабораторијски материјал и прибор. У складу са могућностима биће извршена и адаптација простора потребног за научноистраживачки рад.

УНАПРЕЂЕНЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ САРАДНЈЕ

Унапређење међународне сарадње представља један од кључних сегмената у оквиру стратегије научноистраживачке делатности. У складу с тим, планирано је успостављање интензивније сарадње са научноистраживачким институцијама и/или истраживачким групама из иностранства и припрема и пријава заједничких пројеката у оквиру пројеката билатералне сарадње и Horizon 2020 оквирног програма научноистраживачке сарадње на нивоу Европске Уније.  Активности на промоцији међународне сарадње обухватају организацију краћих студијских боравака наших наставника и сарадника у научноистраживачким институцијама у иностранству, као и учешће гостујућих професора у реализацији наставе на докторским академским студијама. Поред тога, планирано је одржавање научних скупова уз учешће еминентних стручњака и предавача из иностранства.

ПРОМОЦИЈА НАУКЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Публиковање резултата научноистраживачког рада и промоција научноистраживачке делатности представља значајан сегмент овог Програма. Поред презентације постигнутих резултата на домаћим и међународним научним скуповима и објављивања радова у домаћим и међународним научним часописима, један од приоритета у предстојећем петогодишњем периоду биће унапређење активности на заштити интелектуалне својине, припреми технолошких решења и пријави патената.

У оквиру овог сегмента активности интензивно ће се радити на већем повезивању Универзитета и привредних организација и примени науке у развоју нових производа и технологија, као и укључивању истраживача запослених у привредним организацијама у реализацију научноистраживачке делатности.

Остваривање активности на промоцији науке и научноистраживачке делатности укључује и активности на развоју научноистраживачког подмлатка и засновано је на Програму развоја научноистраживачког подмлатка Фармацеутског факултета.