Опште информације

Шеф катедре: Редовни професор др сц. Бранислава Лакушић

Катедра за ботанику се бави фундаменталним и апликативним истраживањима флоре Србије. Истраживања обухватају морфолошку и биохемијску променљивост врста на нивоу популација, значај биолошке и еколошке функције етарских уља као и морфолошке и анатомске карактере диференцијалне у идентификацији биљака (биљних дрога). Институт је опремљен, кадровски и материјално, за сваку врсту детерминације биљака и биљног материјала (таксономска идентификација, станиште, распрострањење, морфолошка и анатомска анализа…).

На Катедри за ботанику обављају се:

  • Интегрисане академске студије према студијском програму акредитованом 2013. године у оквиру предмета:
ШифраПредметСеместарТипСтатусЧасови наставеЕСПБСтудијски програм
F1O12 Ботаника II TM O 45+45 6 фармација
  • Интегрисане академске студије према студијском програму акредитованом 2008. године у оквиру предмета:
ШифраПредметСеместарТипСтатусЧасови наставеЕСПБСтудијски програм
5MRF4ILBŽ Лековите биљке и животна средина VIII TM IB 30+15 5 MF

Тип предмета: АО – академско-општеобразовни, ТМ – теоријско методолошки, НС – научно стручни, СА – стручно-апликативни. Статус предмета: О – обавезни, ИБ – изборни. Студијски програми: МФ – магистар фармације, МФ-МБ – магистар фармације-медицински биохемичар.

У сарадњи са Катедром за фармакогнозију, Катедра учествује у реализацији:

  • Специјалистичких студија из лековитог биља
  • Докторских академских студија

Катедра остварује научну и стручну сарадњу са институцијама у земљи и иностранству. Наставни кадар Института учествује у домаћим пројектима Министарства науке Републике Србије.