Konkurs za upis na specijalističke akademske studije u školskoj 2017/18. godini

Univerzitet u Beogradu

Farmaceutski fakultet

raspisuje

Konkurs

Za upis studenata u školskoj 2017/18. godini na

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE

 

Studijski programi za koje se Konkurs raspisuje, a koji se izvode na srpskom jeziku:

- Industrijska farmacija                                

- Farmaceutski menadžment i marketing

- Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa                          

- Farmaceutska zdravstvena zaštita                              

- Kozmetologija                                                                                

- Biološki lekovi                                                                  

- Biohemijska dijagnostika                                               

- Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi                   

- Toksikološka procena rizika

- Puštanje leka u promet

 Studijski programi za koje se Konkurs raspisuje, a koji se izvode na engleskom jeziku:

- Industrial Pharmacy

- Pharmaceutical Management and Marketing

- Pharmaceutical Health Care

- Cosmetology

- Toxicological Risk Assessment

 

Na specijalističke akademske studije u školskoj 2017/18. godini prima se ukupno  288 kandidata koji se sami finansirajui to:

- Industrijska farmacija 22 kandidata,

- Farmaceutski menadžment i marketing 22 kandidata,

- Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa 36 kandidata,

- Farmaceutska zdravstvena zaštita  43 kandidata,

- Kozmetologija 11 kandidata,

- Biološki lekovi 24 kandidata,

- Biohemijska dijagnostika 24 kandidata,

- Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi 48 kandidata,

- Toksikološka procena rizika 22 kandidata

- Puštanje leka u promet 24 kandidata

- Industrial Pharmacy 2 kandidata

- Pharmaceutical Management and Marketing 2 kandidata

- Pharmaceutical Health Care 5 kandidata

- Cosmetology 1 kandidata

- Toxicological Risk Assessment 2 kandidata

Na studijske programe specijalističkih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije i master akademske studije ili integrisane akademske studije, u obimu od najmanje 300 ESP bodova;

Na studijske programe specijalističkih akademskih studija mogu se upisati i kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESP bodova, u kojem slučaju specijalističke studije traju najmanje dve godine i imaju obim od najmanje 120 ESP bodova.

Kandidati koji konkurišu za upis na specijalističke akademske studije treba da ispune opšte uslove konkursa za upis koji je objavio Univerzitet u Beogradu i uslove propisane Pravilnikom o specijalističkim akademskim studijama na Farmaceutskom fakultetu. Strani studenti se upisuju prema opštim uslovima konkursa objavljenog od strane Univerziteta u Beogradu.

Dodatni uslovi pri rangiranju:

- prosečna ocena na prethodno završenim studijama

- dužina studiranja

- prosečna ocena iz predmeta od značaja

- iskustvo na odgovarajućim istraživačkim i stručnim poslovima

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Industrijska farmacija ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, kao i ostali profili kojima je Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvimai Pravilnikom o proizvodnji lekovadozvoljeno da rade u farmaceutskoj industriji na proizvodnji lekova. Prednost imaju kandidati koji su zaposleni u farmaceutskojindustriji. Kandidati koji nisu završili Farmaceutski fakultet su obavezni da polože sledeće ispite: Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom i Osnovi industrijske farmacije a prema važećim Programima dodiplomskih studija na Farmaceutskom fakultetu.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Farmaceutski menadžment i marketing ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet sa ili bez radnog iskustva kao i kandidati visokog stručnog obrazovanja zdravstvenog profila i ostalih društvenih, prirodnih i tehničkihprofila sa dvogodišnjim iskustvom u farmaceutskoj delatnosti.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa ostvaruju kandidati koji imaju završen Farmaceutski fakultet, kao i kandidati koji su završili Medicinski, Stomatološki ili Fakultet Veterinarske medicine uz uslov da rade u farmaceutskoj delatnosti najmanje dve godine.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Kozmetologija ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski, Medicinski, Tehnološko-metalurški ili Hemijski fakultet. Kandidati koji nisu završili Farmaceutski fakultet polažu diferencijalne ispite.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Farmaceutska zdravstvena zaštita ostvaruju kandidati koji su završili  Farmaceutski fakultet.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Biološki lekovi ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet, Fakultet veterinarske medicine i Biološki fakultet.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Biohemijska dijagnostika ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, Stomatološki fakultet, Medicinski fakultet i Fakultet veterinarske medicine.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, Stomatološki fakultet, Medicinski fakultet i Fakultet veterinarske medicine. 

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Toksikološka procena rizika ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet, Fakultet veterinarske medicine, Biološki fakultet, Tehnološko – metalurški fakultet, Poljoprivredni fakultet i Hemijski fakultet.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Puštanje leka u promet ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, položili stručni ispit i imaju najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima proizvodnje, kontrole i registracije lekova i medicinskih sredstava.

Napomena: Studijski program Farmaceutska zdravstvena zaštita organizovaće se ukoliko se na navedeni studijski program upiše najmanje 5 studenata u oba upisna roka. Studijski programi Biološki lekovi i Biohemijska dijagnostika organizovaće se ukoliko se na svaki od navedenih studijskih programa upiše najmanje 7 studenata u oba upisna roka. Studijski program Industrijska farmacija organizovaće se ukoliko se na  navedeni studijski program upiše najmanje 10 studenata u oba upisna roka. Studijski programi Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa i Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi organizovaće se ukoliko se na svaki studijski program upiše najmanje 15 studenata u oba upisna roka.

Kandidat strani državljanin, prilikom prijavljivanja na Konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet. Strani državljanin plaća školarinu.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu podnese dokaze:

  1. potvrdu da vlada srpskim jezikom ili engleskim jezikom u zavisnosti od toga na kom se jeziku studijski program izvodi,
  2. prijavni list (dobija se na Fakultetu),
  3. originalni izvod iz matične knjige rođenih preveden kod  sudskog tumača,
  4. prilikom upisa potvrdu o regulisanom boravku-MUP Beograd, Odeljenje za strance, Savska 35, Beograd,
  5. prilikom upisa kandidat strani državljanin  je  dužan  da dostavi potvrdu da je zdravstveno osiguran- Odeljenje za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd.

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se nalazi na rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom rasporedu.

Za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje rektora o priznavanju strane javne visokoškolske isprave.

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (dobija se u Arhivi Fakulteta) podnose fotokopije sledećih dokumenata (ne moraju da budu overene):  kopiju diplome ili uverenje o prethodno završenom stepenu obrazovanja (ukoliko nije navedena prosečna ocena, kandidat je dužan da dostavi uverenje o ostvarenoj prosečnoj oceni). Uz ova dokumenta dostavljaju svoju kraću biografiju. Dokumenta se podnose lično preko Arhive Fakulteta u periodu od  01. 09. 2017. do 15. 09. 2017. godine u vremenu od 9 do 14 časova i, izuzetno, 02.10.2017. godine u vremenu od 9 do 13 časova.

 

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENjA ŽALBI

Objavljivanje preliminarne rang liste petak 06. 10. 2017. godine u 12 časova.

Kandidat može podneti žalbu, preko Arhive Fakulteta, nadležnoj Komisiji Fakulteta na regularnost postupka utvrđenog konkursom i svoje mesto na rang listi 06. 10. 2017. godine u vremenu od 13 do 15 časova i 09. 10. 2017. godine u vremenu od 9 do 11 časova.

Saopštavanje odluke Komisije po žalbi kandidata 09. 10. 2017. godine u 13 časova.

Podnošenje žalbe dekanu Fakulteta u drugostepenom postupku na odluku Komisije 09. 10. 2017. godine od 13 do 15 časova.  

Saopštavanje odluke dekana Fakulteta 09. 10. 2017. godine u 15,30 časova.

Konačna rang lista biće objavljena na sajtu Fakulteta 09. 10. 2017. godine u 16 časova.

Upis primljenih kandidata će se obaviti u periodu od 11. do 13. 10. 2017. godine u vremenu od 9 do 16 časova, po rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

NAPOMENA: Sve eventualne izmene Konkursa biće blagovremeno objavljene na internet stranici Fakulteta.

Za sve informacije zainteresovani kandidati se mogu javiti Odseku za nastavu i studentska pitanja na telefone: 3951-362.