Konkurs za upis u prvu godinu studija školske 2017/18 - treći upisni rok

UNIVERZITET U BEOGRADU

FARMACEUTSKI FAKULTET

 raspisuje

 KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

- TREĆI UPISNI ROK -

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet upisuje u prvu godinu integrisanih akademskih studija u trećem upisnom roku:

 1. Jednog studenta na studijski program Farmacija na engleskom jeziku, u statusu samofinansirajućeg studenata,
 2. Dva studenta, državljana Republike Srbije, koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2016/17. godine (na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije, Sl. glasnik broj 53. od 30. maja 2017. godine), a koji nisu konkurisali u prvom/drugom konkursnom roku. Prilikom prijave na Konkurs, kandidati se izjašnjavaju za koji studijski program konkurišu (Farmacija ili Farmacija-Medicinska biohemija). Ovi kandidati se upisuju na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta ako ostvare najmanje 51 bod.

Upis kandidata na studijski program Farmacija na engleskom jeziku kandidata državljana Republike Srbije, koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2016/17. godine vrši se na osnovu redosleda na Konačnim rang listama, koje su odvojene za ove dve kategorije. Rang lista se formira na temelju opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata prijemnog ispita (maksimalni broj bodova je 100). Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu, pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Prijemni ispit je pismeni, traje 180 minuta, a čine ga testovi iz Matematike i testovi iz Hemije. Po osnovu prijemnog ispita kandidat može da osvoji najviše 60 bodova (30 bodova iz Matematike i 30 bodova iz Hemije).

Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na teret budžeta Republike Srbije mora postići najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova.

 UPIS STUDENATA NA STUDIJSKI PROGRAM FARMACIJA NA ENGLESKOM JEZIKU

Kandidati, državljani Republike Srbije i strani državljani, koji konkurišu za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija Farmacija na engleskom jeziku,  polažu prijemni ispit na engleskom jeziku.

Školarina za studijski program Farmacija na engleskom jeziku iznosi 3.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti (mogućnost plaćanja u 4 rate) i za državljane Republike Srbije i za strane državljane.

UPIS DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU ŠKOLSKE 2016/17. GODINE

Kandidati, državljani Republike Srbije, koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2016/17. godine, upisuju se na Fakultet na osnovu posebne rang-liste u okviru broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta (2 mesta), a na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije (Sl. glasnik broj 53. od 30. maja 2017. godine).

Prilikom prijavljivanja na Konkurs potrebno je predati rešenja o nostrifikaciji školskih dokumenata. Postupak nostrifikacije školskih dokumenata stečenih u inostranstvu obavlja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (Nemanjina 22-26, Beograd).

Prijavljivanje kandidata u trećem upisnom roku obaviće se:

-  18. i 19. septembra 2017. godine od 11:00 do 14:00 časova u Odseku za nastavu i studentska pitanja (šalter sala) Farmaceutskog fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450.

Dokumenta potrebna za prijavu na Konkurs

Državljani Republike Srbije

 1. Prijavni list (dobija se na Fakultetu)
 2. Fotokopija (ne treba da bude overena) izvoda iz matične knjige rođenih i original na uvid
 3. Fotokopije (ne treba da budu overene) svedočanstva o završenim razredima četvorogodišnje srednje škole i originali na uvid
 4. Fotokopija (ne treba da bude overena) diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i original na uvid
 5. Dokaz o uplati 6.000,00 dinara, na ime troškova organizacije i sprovođenja Konkursa na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189 (za kandidate naše državljane koji su srednju školu završili u inostranstvu i za kandidate državljane Republike Srbije koji konkurišu na studijski program Farmacija na engleskom jeziku).
 6. Prevedene i overene fotokopije originalnih školskih svedočanstava izdatih u inostranstvu i original na uvid i rešenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije o nostrifikaciji ovih dokumenata (za kandidate državljane Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu 2016/17. godine)

Predata fotokopirana dokumenta se ne vraćaju.

Prilikom predaje dokumenata kandidat će dobiti overenu potvrdu o prijavi na konkurs. To je jedini dokaz da je kandidat konkurisao za upis i bez nje ne može izaći na polaganje prijemnog ispita.

 

Strani  državljani

Strani državljani podnose sledeća dokumenta:

 1. Prijavni list (dobija se na Fakultetu)
 2. Fotokopije originalnih dokumenata iz srednje škole koja moraju biti prevedena kod sudskog tumača i rešenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije o nostrifikaciji ovih dokumenata i originali na uvid
 3. Fotokopija originalnog izvoda iz matične knjige rođenih, prevedenog kod sudskog tumača i original na uvid
 4. Potvrda o regulisanom boravku (može se pribaviti u MUP Beograd, Odeljenje za strance, Savska 35, Beograd)
 5. Dokaz o uplati 8.000,00 dinara, na ime troškova organizacije i sprovođenja Konkursa  na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189
 6. Prilikom upisa kandidat strani državljanin  je  dužan  da dostavi potvrdu da je zdravstveno osiguran (može se pribaviti u Odeljenju za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd).

 Predata fotokopirana dokumenta se ne vraćaju.

Prilikom predaje dokumenata kandidat će dobiti overenu potvrdu o prijavi na konkurs. To je jedini dokaz da je kandidat konkurisao za upis i bez nje ne može izaći na polaganje prijemnog ispita.

Prijemni ispit i rezultati ispita

Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz Matematike i Hemije, 20. septembra 2017. god. od 10:00 do 13:00 časova. Kandidati su dužni da budu na Farmaceutskom fakultetu najkasnije do 9:30 časova.

Rešenja ispitnih zadataka biće istaknuta na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta 20. septembra 2017. god. u 14:00 časova.

Rang liste kandidata

Preliminarne rang liste kandidata biće objavljene na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta 20. septembra 2017. godine u 14:00 časova.

Prigovori na broj bodova sa preliminarne rang liste podnosiće se Komisiji za upis 21. septembra 2017. god. u vremenu od 10:00 do 11:00 časova. Prigovor se podnosi preko arhive Fakulteta, na posebnom formularu (dobija se na Fakultetu). Odluke Komisije za upis, na eventualno podnete prigovore, biće saopštene kandidatima 21. septembra 2017. god. u 11:30 časova.

Učesnik Konkursa koji nije zadovoljan odlukom Komisije za upis, može da podnese žalbu Dekanu Fakulteta 21. septembra 2017. god. od 12:00 do 13:00 časova. Žalba Dekanu Fakulteta se podnosi na posebnom formularu (dobija se na Fakultetu). Odluke Dekana, na eventualno podnete žalbe, biće saopštene kandidatima 21. septembra 2017. god. u 13:30 časova.

Konačna rang lista kandidata biće objavljena 21. septembra 2017. god. do 15:30 časova

Upis kandidata

Upis kandidata sa konačne rang lis­te  na integrisane akademske studije Farmacija na engleskom jeziku i sa konačne rang liste za kandidate državljane Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu 2016/17, obaviće se 22. septembra 2017. godine u periodu od 11:00 do 14:00 časova.

Kandidati koji su stekli pravo upisa, a nisu se upisali na vreme, definitivno gube pravo upisa.

Dokumenta potrebna za upis kandidata za studijski program Farmacija na engleskom jeziku i kandidata državljana Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2016/17. godine

 Kandidati koji steknu pravo na upis podnose overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid:

-  izvod iz matične knjige rođenih,

-  svedočanstva o završenoj srednjoj školi,

-  diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (državljani Republike Srbije)

- originalna školska dokumenta, prevod školskih dokumenata i rešenje o nostrifikaciji školskih dokumenata iz Ministarstva  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu)

- dokaz o uplati 2.200,00 dinara na ime troškova upisnine na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189

- dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm,

- potvrda o uplati prve rate školarine (875,00 evra u dinarskoj protivvrednosti) na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189, za kandidate koji upisuju studijski program Farmacija na engleskom jeziku

- ugovor o studiranju, za kandidate koji upisuju studijski program Farmacija na engleskom jeziku (dobija se na Fakultetu)

-  potvrda o regulisanom boravku, za kandidate strane državljane (može se pribaviti u MUP Beograd, Odeljenje za strance, Savska 35, Beograd)

- potvrda o zdravstvenom osiguranju, za kandidate strane državljane (može se pribaviti u Odeljenju za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd)

Važna napomena: svaki kandidat koji je stekao pravo na upis, na Fakultetu dobija indeks i ŠV obrasce (ne treba ih kupovati).

Tekst konkursa u pdf fajlu