Dopunjen Konkurs za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu u školskoj 2017/18. godini.

Konkurs

UNIVERZITET U BEOGRADU - FARMACEUTSKI FAKULTET

raspisuje

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU - FARMACEUTSKOM FAKULTETU U ŠKOLSKOJ 2017/18. GODINI

(SA DOPUNAMA)

  1. Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet upisuje u prvu godinu integrisanih akademskih studija sledeći broj studenata:

  - studijski program Farmacija: 200 studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i 47 samofinansirajućih studenata. Odlukom Vlade Republike Srbije (Sl. glasnik broj 53 od 30. maja 2017. godine) Farmaceutskom fakultetu je odobren upis na dodatna budžetska mesta za studente romske nacionalne manjine (2 mesta), studente sa invaliditetom (2 mesta) i državljane Republike Srbije koji su u školskoj 2016/17. godini srednju školu završili u inostranstvu (2 mesta). U skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ukupan broj studenata upisanih na studijski program, koji uključuje broj redovnih budžetskih mesta, broj budžetskih mesta definisanih afirmativnim merama, broj budžetskih mesta za državljane Republike Srbije koji su u školskoj 2016/17. godini stekli stranu srednjoškolsku ispravu, po Odluci Vlade, kao i broj upisanih studenata koji sami finansiraju studije, ne može biti veći od broja studenata iz dozvole za rad visokoškolske ustanove. U skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj samofinansirajućih studenata (47) će biti umanjen, ako pravo upisa steknu studenti po navedenim afirmativnim akcijama.

  - studijski program Farmacija-Medicinska biohemija: 50 studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i 22 samofinansirajuća studenta. Odlukom Vlade Republike Srbije (Sl. glasnik broj 53 od 30. maja 2017. godine) Farmaceutskom fakultetu je odobren upis na dodatna budžetska mesta za studente romske nacionalne manjine (2 mesta), studente sa invaliditetom (2 mesta) i državljane Republike Srbije koji su u školskoj 2016/2017. godini srednju školu završili u inostranstvu (2 mesta). U skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ukupan broj studenata upisanih na studijski program, koji uključuje broj redovnih budžetskih mesta, broj budžetskih mesta definisanih afirmativnim merama, broj budžetskih mesta za državljane Republike Srbije koji su u školskoj 2016/17. godini stekli stranu srednjoškolsku ispravu, po Odluci Vlade, kao i broj upisanih studenata koji sami finansiraju studije, ne može biti veći od broja studenata iz dozvole za rad visokoškolske ustanove. U skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj samofinansirajućih studenata (22) će biti umanjen, ako pravo upisa steknu studenti po navedenim afirmativnim akcijama.

  - studijski program Farmacija na engleskom jeziku: 5 studenata, svi u statusu samofinansirajućih studenata.

  2. Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija na srpskom jeziku mogu se opredeliti za jedan, ili za oba studijska programa (Farmacija i/ili Farmacija-Medicinska biohemija).

  3. Školarina za samofinansirajuće studente, državljane Republike Srbije, iznosi 145.000,00 dinara (mogućnost plaćanja u 4 rate). Strani državljanin može da se upiše na studijske programe pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Strani državljanin plaća školarinu (upisuje se kao samofinansirajući student). Školarina za samofinansirajuće studente, strane državljane, koji upisuju studijske programe na srpskom jeziku, iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti (mogućnost plaćanja u 4 rate).

  4. Kandidati, državljani Republike Srbije i strani državljani, koji konkurišu za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija Farmacija na engleskom jeziku, opredeljuju se isključivo za ovaj studijski program. Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija Farmacija na engleskom jeziku polažu prijemni ispit na engleskom jeziku, u isto vreme i na istom mestu kao i kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe na srpskom jeziku.

  5. Školarina za studijski program Farmacija na engleskom jeziku iznosi 3.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti (mogućnost plaćanja u 4 rate) i za državljane Republike Srbije i za strane državljane.

  6. Kandidat za upis na integrisane akademske studije polaže prijemni ispit. Kandidat koji je kao učenik III ili IV razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta na Republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, odnosno na međunarodnom takmičenju ne polaže prijemni ispit iz odgovarajućeg predmeta. Ovom kandidatu se vrednuje prijemni ispit iz tog predmeta sa maksimalnim brojem bodova. Prilikom predaje dokumenata na Konkurs, Komisija za upis će razmotriti osvojene nagrade i odlučiti o njihovom priznavanju.

  7. Rang lista se sačinjava na osnovu ukupnog broja bodova, koji čine zbir bodova osvojenih na prijemnom ispitu i bodova osvojenih za uspeh u srednjoj školi. Kandidat može da osvoji najviše 100 bodova.

  8. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu, pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

  9. Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz Matematike i Hemije. Po ovom osnovu kandidat može da osvoji najviše 60 bodova (30+30).

  10. Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu svih prijavljenih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom. Pravo na upis ima kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata koji je predviđen konkursom.

  11. Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prethodne provere sposobnosti, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi.

  12. Nakon odlučivanja po prispelim žalbama Fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata sa naznačenim brojem bodova. Kandidati se upisuju na osnovu konačne rang liste.

  13. Ako se kandidat koji je ostvario pravo upisa ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati narednog kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.

  14. Za detaljnije informacije pogledati Pravilnik o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu.

  USLOVI UPISA STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU– FARMACEUTSKOM FAKULTETU U ŠKOLSKOJ 2017/18. GODINI 

  Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija na srpskom jeziku mogu se prilikom podnošenja dokumenata za Konkurs opredeliti za jedan, ili za oba studijska programa (Farmacija i/ili Farmacija-Medicinska biohemija). Kandidati koji se opredele da konkurišu za oba studijska programa, biće rangirani na Konačnoj rang listi i za studijski program Farmacija i Farmacija-Medicinska biohemija. Kandidat, u zavisnosti od mesta na Konačnim rang listama, prilikom upisa se opredeljuje za studijski program koji će upisati.

  Kandidati koji se opredele da konkurišu za jedan studijski program biće isključivo rangirani na Konačnoj rang listi za taj studijski program.

  Državljani Republike Srbije koji su završili prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu, odnosno koji je stranu srednjoškolsku ispravu stekao završavanjem akreditovanog programa u srednjoj školi u Republici Srbiji, mogu da se upišu na studijski program ako im se prizna stečena strana školska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta.

  Ovi kandidati konkurišu u prvom konkursnom roku, u okviru ukupnog broja studenata za studijski program.

  Državljani Republike Srbije koji su u školskoj 2016/17. godini srednju školu završili u inostranstvu, koji imaju potvrdu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da je u toku postupak nostrifikacije srednjoškolske isprave, ili dokaz da je predat zahtev za nostrifikaciju, mogu se prijaviti za upis u prvu godinu studija u prvom upisnom roku. Ukoliko kandidati do isteka poslednjeg dana prijave u prvom konkursnom roku (23. jun 2017. godine) nemaju potvrdu Ministarstva da je predat zahtev za nostrifikaciju i da je pokrenut postupak nostrifikacije srednjoškolskih isprava, mogu se prijaviti za upis na studije u drugom konkursnom roku u okviru broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta utvrđenog Odlukom Vlade za tu kategoriju kandidata. Ovi kandidati se mogu upisati na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta, ako se kvalifikuju do broja utvrđenog za tu kategoriju kandidata i ako ostvare najmanje 51 bod.

  Imalac strane srednjoškolske isprave koji stiče diplomu polaganjem IB mature, u prvom upisnom roku visokoškolskoj ustanovi dostavlja potvrdu srednje škole da je položio sve ispite predviđene programom za sticanje međunarodno priznate mature (International Baccaleurate Diploma Programme).

  Imaoca strane visokoškolske isprave koji ostvari pravo na upis u prvom upisnom roku, Fakultet upisuje uslovno, uz obavezu da do početka nastave dostavi rešenje Ministarstva o nostrifikaciji njegove srednjoškolske isprave.

  Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja u školskoj 2017/18. godini mogu se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući i pravo na upis na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta. Prilikom prijavljivanja na Konkurs potrebno je predati potvrdu o nostrifikaciji školskih dokumenta. Kandidati koji poseduju dokumenta Republike Srpske i bivše Republike Srpske Krajine konkurišu bez nostrifikacije. Susedne zemlje u smislu ove odredbe su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, BJR Makedonija,Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora. Kandidati svoju nacionalnu pripadnost potvrđuju pisanom izjavom (formular se dobija na Fakultetu) pri predaji konkursne dokumentacije.

  Lice koje nema javnu ispravu o stečenom srednjem obrazovanju zato što je evidencija odnosno arhivska građa o tome uništena ili nestala, umesto te javne isprave, podnosi rešenje o utvrđivanju stečenog srednjeg obrazovanja koje donosi opštinski sud u vanparničnom postupku, u skladu sa članom 84. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS, broj 55/13).

  Strani državljani upisuju se u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Strani državljanin plaća školarinu.

  Strani državljani u statusu migranata/tražilaca azila upisuju se u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Strani državljanin plaća školarinu.

  Upis kandidata vrši se na osnovu redosleda na Konačnoj rang listi kandidata, a koja se formira na temelju opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na teret budžeta Republike Srbije mora postići najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova.

  Kandidat za upis na integrisane akademske studije polaže prijemni ispit.

  Način utvrđivanja jedinstvene rang liste kandidata

  Prijemni ispit je pismeni, traje 180 minuta, a čine ga testovi iz Matematike i testovi iz Hemije.

  Po ovom osnovu kandidat može da osvoji najviše 60 bodova (30 bodova iz Matematike i 30 bodova iz Hemije).

  Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu svih prijavljenih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom. Pravo na upis ima kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata koji je predviđen Konkursom.

  Prijavljivanje kandidata

  Prijavljivanje kandidata u prvom konkursnom roku obaviće se:

  -          21. i 22. juna 2017. godine od 9:00 do 16:00 časova i

  -          23. juna 2017. godine od 9:00 do 11:00 časova,

  u Odseku za nastavu i studentska pitanja (šalter sala) Farmaceutskog fakulteta, Beograd, ul. Vojvode Stepe 450.

  Dokumenta potrebna za prijavu na Konkurs

  Državljani Republike Srbije

  1. Prijavni list (dobija se na Fakultetu i može se preuzeti ovde studijski program Farmacijastudijski program Farmacija-medicinska biohemijaoba studijska programa)
  2. Fotokopija (ne treba da bude overena) izvoda iz matične knjige rođenih i original na uvid
  3. Fotokopije (ne treba da budu overene) svedočanstva o završenim razredima četvorogodišnje srednje škole i originali na uvid
  4. Fotokopija (ne treba da bude overena) diplome o položenom završenom, odnosno maturskom ispitu i original na uvid
  5. Dokaz o uplati 6.000,00 dinara, na ime troškova organizacije i sprovođenja Konkursa. Iznos je isti, bez obzira da li se konkuriše na jedan ili dva studijska programa (primer pravilno popunjene uplatnice)

  Strani državljani

  1. Prijavni list (dobija se na Fakultetu, može se preuzeti ovde studijski program Farmacijastudijski program Farmacija-medicinska biohemijaoba studijska programa)
  2. Originalna dokumenta iz srednje škole koja moraju biti prevedena kod sudskog tumača i nostrifikovana u Ministarstvu  prosvete, Nemanjina 22-26, Beograd
  3. Originalni izvod iz matične knjige rođenih, preveden kod sudskog tumača
  4. Lekarsko uverenje (može se pribaviti u Studentskoj poliklinici, Krunska 57, Beograd)
  5. Potvrda o regulisanom boravku (može se pribaviti u MUP Beograd, Odeljenje za strance, Savska 35, Beograd)
  6. Dokaz o uplati 8.000,00 dinara, na ime troškova organizacije i sprovođenja Konkursa
  7. Potvrdu da vlada srpskim jezikom, što dokazuje potvrdom odgovarajućeg Instituta (samo ako strani državljanin konkuriše za upis na studijski program na srpskom jeziku)
  8. Prilikom upisa kandidat strani državljanin  je  dužan  da dostavi potvrdu da je zdravstveno osiguran (potvrda se može pribaviti u Odeljenju za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd).

   

  Dokumenta potrebna za prijavu na Konkurs po osnovu afirmativnih mera vlade Republike Srbije

  Pripadnici romske nacionalne manjine

  1. Prijavni list (dobija se na Fakultetu, može se preuzeti ovde studijski program Farmacijastudijski program Farmacija-medicinska biohemijaoba studijska programa)
  2. Fotokopija (ne treba da bude overena) izvoda iz matične knjige rođenih i original na uvid
  3. Fotokopije (ne treba da budu overene) svedočanstva o završenim razredima četvorogodišnje srednje škole i originali na uvid
  4. Fotokopija (ne treba da bude overena) diplome o položenom završenom, odnosno maturskom ispitu i original na uvid
  5. Potpisana izjava da je kandidat romske nacionalnosti (kandidat je mora potpisati lično) (ovde)
  6. Preporuka Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine (model preporuke)

  Upis, odnosno rangiranje na visokoškolsku ustanovu u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata romske nacionalne manjine u okviru kvote, odobrene odlukom Vlade Republike Srbije, može da ostvari student koji je položio prijemni ispit (ostvario najmanje 30 bodova). Posle polaganja prijemnog ispita, kandidati koji su se izjasnili za korišćenje Programa afirmativne mere upisa studenata pripadnika romske nacionalne manjine rangiraju se na posebnoj rang listi, sa koje Fakultet upisuje najviše onoliko kandidata koliko je odobreno Odlukom Vlade Republike Srbije za ovu afirmativnu meru.

  *Detaljnije o upisu kroz Program afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine

  Kandidati sa invaliditetom

  Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Fakulteta. Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita, najkasnije 20 dana pre termina određenog za polaganje prijemnog ispita. Osobe sa invaliditetom za dodatne informacije mogu se obraditi Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom (ucsh@rect.bg.ac.rs) i na telefon 011/3370686.

  1. Prijavni list (dobija se na Fakultetu, može se preuzeti ovde studijski program Farmacijastudijski program Farmacija-medicinska biohemija, oba studijska programa)
  2. Fotokopija (ne treba da bude overena) izvoda iz matične knjige rođenih i original na uvid
  3. Fotokopije (ne treba da budu overene) svedočanstva o završenim razredima četvorogodišnje srednje škole i originali na uvid
  4. Fotokopija (ne treba da bude overena) diplome o položenom završenom, odnosno maturskom ispitu i original na uvid
  5. Jedan od sledećih dokumenata:

  -          rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja

  -          rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć

  -          mišljenje Interresorne komisije

  -          preporuku Udruženja studenata sa hendikepom  

   Upis na visokoškolsku ustanovu Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom u okviru kvote, može da ostvari student koji je ostvario najmanje 30 bodova.

  *Detaljnije o upisu kroz Program afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom

  Predata fotokopirana dokumenta se ne vraćaju.

  Prilikom predaje dokumenata, svi kandidati će dobiti overenu potvrdu o prijavi na konkurs. To je jedini dokaz da je kandidat konkurisao za upis i bez nje ne može izaći na polaganje prijemnog ispita.

  Objavljivanje liste prijavljenih kandidata na osnovu bodova iz srednje škole i rasporeda polaganja prijemnog ispita

  Lista prijavljenih kandidata sa postignutim bodovima po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi biće objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta 23. juna 2017. god. u 12:30 časova.

  Primedbe na tačnost objavljenih podataka i broj bodova iz srednje škole podnose se Komisiji za upis pismeno (preko arhive Fakulteta) ili putem e-maila (milica.benedik@pharmacy.bg.ac.rs), 23. juna 2017. god. u vremenu od 12:30 do 14:00 časova. Objavljivanje (korigovane) liste sa brojem bodova na osnovu uspeha u srednjoj školi, na internet stranici i oglasnoj tabli Fakulteta, kao i objavljivanje rasporeda polaganja prijemnog ispita, po salama na Saobraćajnom fakultetu će biti 23. juna 2017. god. u 14:30 časova

  Prijemni ispit i rezultati ispita

  Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz Matematike i Hemije, 30. juna 2017. god. u 10:00 časova. Kandidati su dužni da budu na Saobraćajnom fakultetu najkasnije do 9:30 časova.

  Rešenja ispitnih zadataka biće istaknuta na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta 30. juna 2017. god. u 17:00 časova.

  Rang liste kandidata

  Preliminarna rang lista kandidata biće objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta 30. juna 2017. godine u 21:00 čas.

  Prigovori na broj bodova sa preliminarne rang liste podnosiće se Komisiji za upis 01. jula 2017. god. u vremenu od 9:00 do 13:00 časova i 02. jula 2017. god. u vremenu od 8:00 do 10:00 časova. Prigovor se podnosi preko arhive Fakulteta, na posebnom formularu (dobija se na Fakultetu). Odluke Komisije za upis, na eventualno podnete prigovore, biće saopštene kandidatima 02. jula 2017. god. u 12:00 časova.

  Učesnik Konkursa koji nije zadovoljan odlukom Komisije za upis, može da podnese žalbu Dekanu Fakulteta 02. jula 2017. god. od 12:00 do 14:00 časova. Žalba Dekanu Fakulteta se podnosi na posebnom formularu (dobija se na Fakultetu), a preko Arhive Fakulteta. Odluke Dekana, na eventualno podnete žalbe, biće saopštene kandidatima 02. jula 2017. god. u 15:00 časova.

  Konačna rang lista kandidata biće objavljena 02. jula 2017. god. do 17:00 časova.

  Upis kandidata

  Upis kandidata sa konačne rang lis­te (od rednog broja 1 do 200), u statusu studenata koji se finansiraju na teret budžeta, obaviće se PROZIVKOM 03. jula 2017. god, u vremenu od 9:00 do 14:00 časova. Kandidati, koji su konkurisali i ostvarili neophodan uslov za upis na oba studijska programa, opredeljuju se lično, pismenim izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program, prema raspoloživom mestu za upis. Svi kandidati zainteresovani za upis (od rednog broja 1 do 200 sa konačne rang liste), treba da budu prisutni na Fakultetu 03. jula 2017. god u 9:00 časova, u Amfiteatru broj 1.

  Broj slobodnih budžetskih mesta, za oba studijska programa, biće objavljen 03. jula 2017. god. u 15:00 časova, na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta.

  Upis kandidata sa konačne rang lis­te (od rednog broja 201), do popune broja mesta (budžetskih i samofinansirajućih) predviđenih Konkursom obaviće se PROZIVKOM 04. jula 2017. god, u vremenu od 8:00 do 11:30 časova. Kandidati, koji su konkurisali i ostvarili neophodan uslov za upis na oba studijska programa, opredeljuju se lično, pismenim izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program, prema raspoloživom mestu za upis. Svi zainteresovani kandidati za upis (od rednog broja 201 sa konačne rang liste), treba da budu prisutni na Fakultetu 04. jula 2017. god u 8:00 časova, u Amfiteatru broj 1.

  Skreće se pažnja svim kandidatima koji ostvare pravo na upis u određenoj kategoriji studiranja („na teret budžeta“ / „student koji sam plaća školarinu“) za oba studijska programa, da se STROGO pridržavaju objavljenog RASPOREDA UPISA.

  Kandidati koji su stekli pravo upisa, a nisu se upisali na vreme, definitivno gube pravo upisa.

   Dokumenta potrebna za upis

  Kandidati koji steknu pravo na upis podnose overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid:

  -          izvod iz matične knjige rođenih,

  -          svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

  -          diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

  -          diplome sa republičkih (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije) i međunarodnih takmičenja stečene u III ili IV razredu srednje škole iz matematike i/ili hemije u pojedinačnom takmičenju (ako ih poseduju),

  kao i:

  -          dokaz o uplati 2.200,00 dinara na ime troškova upisnine (primer pravilno popunjene uplatnice)

  -          dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm,

  -          dokaz o uplati školarine (prva rata) za kandidate koji plaćaju školarinu (može se uplatiti na šalteru pošte na Fakultetu, koji će raditi 04. jula, u vreme trajanja upisa).

  Važna napomena: svaki kandidat koji je stekao pravo na upis, na Fakultetu dobija indeks i ŠV obrazac (ne treba ih kupovati).

  Sve eventualne izmene Konkursa biće blagovremeno objavljene na internet stranici Fakulteta, a shodno uputstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.