Podnošenje prigovora Komisiji za upis na broj bodova sa Preliminarne bodovne liste

Primedbe na broj bodova sa preliminarne bodovne liste se podnose pismeno Komisiji za upis Fakulteta. Popunjen formular (može se dobiti u Arhivi Fakulteta) i depozit od 2000,00 din. se predaju u arhivi Fakulteta 01. jula 2017. (od 9-13 časova) i 02. jula 2017. (od 8-10 časova). Odluke u vezi podnetih prigovora biće saopštene kandidatima 02. jula 2017. god. u 12:00 časova. Ukoliko se prigovori uvaže, kandidatima se depozit vraća u punom iznosu.

Žalbe Dekanu mogu podneti samo kandidati koji su se prethodno žalili Komisiji za upis i koji nisu zadovoljni odlukom navedene Komisije. Žalbe Dekanu Fakulteta na rešenje Komisije za upis podnose se pismeno Dekanu Fakulteta. Popunjen formular (može se dobiti u Arhivi Fakulteta) i depozit od 2000,00 dinara se predaju Arhivi Fakulteta 02. jula 2017. godine (od 12 do 14 časova). Odluka Dekana u vezi podnetih žalbi biće saopštena kandidatima 02. jula 2017. godine u 15 časova.