Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije po Konkursu za školsku 2019/20. godinu

Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije po Konkursu za školsku 2019/20. godinu obaviće se 11.10.2019. i 14.10.2019. godine,  u vremenu od 09,00 do 15,00 časova, prema sledećem rasporedu:

Petak 11.10.2019. godine – Kozmetologija, Toksikološka procena rizika i Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa, Farmaceutski menadžment i marketing i Industrijska farmacija.

Ponedeljak 14.10.2019. godine –  Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi, Farmaceutska zdravstvena zaštita, Biološki lekovi, Biohemijska dijagnostika i Puštanje leka u promet.

Konačne rang liste koje su osnova za upis, biće objavljene na sajt Fakulteta 10.10.2019. godine u 12 časova.

 Zbog potpisivanja ugovora između studenta i Farmaceutskog fakulteta, student je dužan da upisu pristupi lično.

Kandidati koji su stekli pravo upisa, a nisu se upisali na vreme, definitivno gube pravo upisa.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave)
  2. Izvod iz knjige državljana (original ili overena fotokopija)
  3. Diploma/uverenje o završenom studijskom programu (original ili overena fotokopija)
  4. Jedan obrazac ŠV-20 (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
  5. Indeks (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
  6. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm    
  7. Dokaz o uplati školarine
  8. Uplatnicu na iznos od 2.200,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, na ime administrativnih troškova upisa na studijski program
  9. Rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja za studente koji su Fakultet završili u inostranstvu (ukoliko su ga kandidati dobili iz Rektorata). Upis je uslovni dok kandidati ne donesu rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave
  10. Ugovor (dobija se na Fakultetu)

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta 840-1127666-05, šifra plaćanja 189, poziv na broj za pojedine studijske programe možete naći ovde.

Cenovnik možete preuzeti ovde.

Kandidati kojima troškove specijalizacije snosi pravno lice, dužni su da pre upisa, dostave podatke o pravnom licu (PIB, žiro - račun, adresu i fax), kako bi im faktura bila ispostavljena i uplata izvršena do upisa. Kontakt osoba za izdavanja fakture je Slavica Kojić, mail adresa slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs Telefon 3951 298.

 

Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom:

-    I rata pri upisu

-    II rata do 1.12.2019. godine

-    III rata do 15.02.2020. godine

-    IV rata do 30.04.2020. godine

Instrukcije za uplatu školarine iz inostranstva možete preuzeti ovde.

VEOMA VAŽNA NAPOMENA: Pri upisu ove školske godine, studenti specijalističkih akademskih studija su u OBAVEZI da popune elektronski ŠV – 20 obrazac. Prilikom upisa student će dobiti svoje korisničko ime i lozinku za ulaz na svoj nalog. Odmah nakon upisa sa lozinkom i korisničkim imenom, student će pristupiti elektronskom nalogu i popuniti ŠV obrazac, koji se nalazi u donjem desnom uglu matičnih podataka o studentu, kada se uđe na nalog. Svaki student može pristupiti svom nalogu i popuniti ŠV – 20 obrazac sa bilo kog računara/telefona, od kuće ili sa Fakulteta, kada pristupi početnoj stranici Fakulteta, pa u levom uglu dostupni servisi, pa studentski servis. Ukoliko student ne popuni ŠV obrazac, smatraće se da nije ni pristupio upisu.