Престанак статуса студента

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ СТАТУСА СТУДЕНТА СТУДЕНТИМА СВИХ
СТЕПЕНА СТУДИЈА СХОДНО ЗАКОНУ О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ(„СЛ.
ГЛАСНИК РС“, БР. 88/17) И СТАТУТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ (28.02.2018.,
ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, БР. 201)

1. Студенти уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године, могу завршити ове студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2018/2019. године.


2. Студенти уписани на магистарске студије до 10. септембра 2005. године, имају право да заврше студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2017/2018. године.


3. Студенти уписани на докторске студије, односно кандидати који су пријавили докторску дисертацију до 10. септембра 2005. године, имају право да заврше студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, односно да стекну научни степен доктора наука, најкасније до краја школске 2017/2018. године.


4. Статус студента, уписаног на интегрисане, специјалистичке и докторске академске
студије, престаје ако студент не заврши студије у року од:

- две школске године – ако студијски програм траје једну школску годину;
- три школске године – ако студијски програм траје једну и по школску годину;
- четири школске године – ако студијски програм траје две школске године;
- шест школских година – ако студијски програм траје три школске године;
- десет школских година – ако студијски програм траје пет школских година;
Ако је студијски програм започео у пролећном семестру, рок се рачуна од почетка тога семестра. У овај рок не рачуна се време мировања права и обавеза, одобреног студенту у складу са статутом.


Студенту се на лични захтев, поднет пре истека ових рокова, може продужити рок за завршетак студија до истека рока у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.


Статус студента престаје и у случају:
1) завршетка студија;
2) исписивања са студија;
3) неуписивања школске године;
4) изрицања дисциплинске мере искључења са студија.

Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.


Студенти уписани на студије до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17) у складу с одредбама чл. 82–88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 –аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) могу завршити студије по започетом студијском програму, условима и правилима студија, најкасније до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, рачунато од дана почетка студирања тог студијског програма. Ови студенти имају право да наставе започете студије у складу са одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17)

Студенту коме је продужен рок за завршетак студија по члану 93. Статута Универзитета
(“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 186/15- пречишћени текст и 189/16), може се, на лични захтев, продужити рок за завршетак студија највише до троструког броја школских година потребних за реализацију студијског програма

По истеку рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма интегрисаних, специјалистичких и докторских академских студија и истека продужетка рока добијеног на лични захтев студента, студент се, уколико жели, може поново уписати на студијски програм. У случају поновног уписа, студент се пријављује на конкурс, уз обавезно полагање пријемног испита и/или испуњење осталих услова потребних за упис на студијски програм. Студент уписан на студије на овај начин улази у акредитовану квоту за дати студијски програм.