Престанак статуса студента

Према Закону о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник 76/05) студенту престаје статус у случају:

  1. Исписивања са студија.
  2. Завршетка студија.
  3. Неуписивања школске године.
  4. Кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма и то:
  • две школске године ако студијски програм траје једну школску годину;
  • три школске године ако студијски програм траје једну и по школску годину;
  • четири школске године ако студијски програм траје две године;
  • шест школских година ако студијски програм траје три године;
  • десет школских година ако студијски програм траје пет година.

     5. Изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској установи.

Студије по старом студијском програму уписане до 2006. године: 

По Закону о изменама и допунама Закона о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник 99/14), студенти уписани на специјалистичке студије, до ступања на снагу Закона о високом образовању, имају право да заврше ове студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија најкасније до краја школске 2015/2016 године. (не односи се на специјалистичке студије за потребе здравства).

Поступак за студенте којима је према Закону о високом образовању престао статус студента.

Додатно објашњење можете наћи овде.