Престанак статуса студента

Према Закону о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник 76/05) студенту престаје статус у случају:

  1. Исписивања са студија.
  2. Завршетка студија.
  3. Неуписивања школске године.
  4. Изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској установи.
  5. Кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма и то:
  • две школске године ако студијски програм траје једну школску годину;
  • три школске године ако студијски програм траје једну и по школску годину;
  • четири школске године ако студијски програм траје две године;
  • шест школских година ако студијски програм траје три године;
  • десет школских година ако студијски програм траје пет година.