Престанак статуса студента

Према Закону о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник 76/05) студенту престаје статус у случају:

  1. Исписивања са студија.
  2. Завршетка студија.
  3. Неуписивања школске године.
  4. Кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма и то:
  • две школске године ако студијски програм траје једну школску годину;
  • три школске године ако студијски програм траје једну и по школску годину;
  • четири школске године ако студијски програм траје две године;
  • шест школских година ако студијски програм траје три године;
  • десет школских година ако студијски програм траје пет година.

     5. Изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској установи.

Студије по старом студијском програму уписане до 2006. године:

ОБАВЕШТЕЊЕ КАНДИДАТИМА КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ ДО СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 76/2005, 100/2007 – АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 И 99/2014, 45/2015 – АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ И 68/2015)

 

Po Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije, kandidati koji su prijavu doktorske disertacije podneli Fakultetu najkasnije do 30. septembra 2015. godine, mogu steći stručni naziv doktora farmaceutskih nauka odbranom doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine, odnosno najkasnije do 30. septembra 2018. godine.

 

Поступак за студенте којима је према Закону о високом образовању престао статус студента.

Додатно објашњење можете наћи овде.