Запослење

Универзитет у Београду - Фармацеутски факутет расписује конкурс за:

1 (једног) ванредног професора за ужу научну област Медицинска биохемија на одређено време од 5 година са пуним радним временом на Факултету

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има најмање 3 (три) године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука, и има научне односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Има и више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Завршен Фармацеутски факултет.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области (оверене фотокопије); биографију; списак радова; радове; уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака за ужу научну област за коју се бира; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).
Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника на Фармацеутском факултету, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.

НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, ул. Војводе Степе бр. 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса

Конкурс је објављен у публикацији Послови /Број 784-785 од 04.07.2018.

1 (једног) доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом
за ужу научну област Математика

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има најмање 3 (три) године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Завршен Математички факултет.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области (оверене фотокопије), биографију, списак радова, радове, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).
Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника на Фармацеутском факултету, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.

НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, ул. Војводе Степе 450 у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса

Конкурс је објављен у публикацији Послови / број 784-785 од 04.07.2018.

2 (два) асистента са докторатом за ужу научну област Медицинска биохемија на одређено време од 3 године са пуним радним временом на Факултету

УСЛОВИ: Лице које је стекло научни назив доктора наука и показује смисао за наставни рад. Завршен Фармацеутски факултет.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука (оверене фотокопије), биографију, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).
Услови за избор у звање су прописани Законом о високом образовању.

НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, ул. Војводе Степе 450 у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса

Конкурс је објављен у публикацији Послови / Број 784-785 од 04.07.2018.

3 (три) асистента за ужу научну област Фармацеутска технологија на одређено време од 3 године са пуним радним временом

УСЛОВИ: Лице које је студент докторских академских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације и показује смисао за наставни рад. Завршен Фармацеутски факултет.

Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија(оверена фотокопија), биографију, уверење о похађању докторских академских студија, доказ да је прихваћена тема докторске дисертације (уколико је магистар наука), извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).

Услови за избор у звање су прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског факултета.

НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, ул. Војводе Степе 450 у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса 

Конкурс је објављен у публикацији „Послови“ бр. 779 дана 30.05.2018. године.

Преузмите: реферат

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТАВЛЈАНЈУ НА УВИД ЈАВНОСТИ РЕФЕРАТА

Реферат о пријављеним кандидатима за избор три асистента за ужу научну област Фармацеутска технологија  се дана 11.07.2018. године ставља на увид јавности у трајању од 15 дана.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ УВИДА ЈАВНОСТИ РЕФЕРАТА

Сходно чл. 30 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, рок трајања увида јавности реферата не тече почев од 15.07.2018. године до 31.08.2018. године.

Након истека рока из претходног става, увид јавности реферата се наставља до истека рока од 15 дана.

1 (једног) ванредног професора за ужу научну област Медицинска биохемија на одређено време од 5 година са пуним радним временом

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има најмање 3 (три) године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука, научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Завршен Фармацеутски факултет.

Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области(оверене фотокопије); биографију; списак радова; радове; уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака за ужу научну област за коју се бира; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).

Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.

НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, ул. Војводе Степе бр. 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса 

Конкурс је објављен у публикацији „Послови“ бр. 779 дана 30.05.2018. године.

ОБАВЕШТЕНЈЕ О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ РЕФЕРАТА

  1. Сходно чл. 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Сл. гласник Универзитета у Београду), обавеза Факултета је да се реферат о пријављеним кандидатима ставља на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 15 дана. У току трајања увида јавности, Факултету се могу доставити примедбе на реферат Комисије.
  2. Реферат о пријављеним кандидатима за избор ванредног професора за ужу научну област Медицинска биохемија  се дана 25.06.2018. године  ставља на увид јавности.

Преузмите: реферат.

1 (једног) асистента за ужу научну област Аналитичка хемија на одређено време од 3 године са пуним радним временом

УСЛОВИ: Лице које је студент докторских академских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације и показује смисао за наставни рад. Завршен Хемијски или Фармацеутски факултет.

Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија(оверена фотокопија), биографију, уверење о похађању докторских академских студија, доказ да је прихваћена тема докторске дисертације (уколико је магистар наука), извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).

Услови за избор у звање су прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског факултета.

НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, ул. Војводе Степе 450 у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса 

Конкурс је објављен у публикацији „Послови“ бр. 779 дана 30.05.2018. године.

Преуѕмите: Реферат

Обавештење о стављању на увид јавности реферата

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ УВИДА ЈАВНОСТИ РЕФЕРАТА

Сходно чл. 30 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, рок трајања увида јавности реферата не тече почев од 15.07.2018. године до 31.08.2018. године.

Након истека рока из претходног става, увид јавности реферата се наставља до истека рока од 15 дана.

1 (једног) доцента за ужу научну област Фармацеутска –медицинска хемија и структурна анализа на одређено време од 5 година са пуним радним временом

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има најмање 3 (три) године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Завршен Фармацеутски факултет.

Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области(оверене фотокопије), биографију, списак радова, радове, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).

Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.

НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, ул. Војводе Степе 450 у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса 

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 25.04.2018. године

ОБАВЕШТЕНЈЕ О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ РЕФЕРАТА

  1. Сходно чл. 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Сл. гласник Универзитета у Београду), обавеза Факултета је да се реферат о пријављеним кандидатима ставља на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 15 дана. У току трајања увида јавности, Факултету се могу доставити примедбе на реферат Комисије.
  2. Реферат о пријављеним кандидатима за избор једног доцента за ужу научну област  Фармацеутска-медицинска хемија и структурна анализа се дана 31.05.2018. године ставља на увид јавности.

Преузмите: реферат.

1 (једног) ванредног професора за ужу научну област Органска хемија на одређено време од 5 година са пуним радним временом

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има најмање 3 (три) године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука, научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Завршен Хемијски факултет.

Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области(оверене фотокопије); биографију; списак радова; радове; уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака за ужу научну област за коју се бира; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).

Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.

НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, ул. Војводе Степе бр. 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса 

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 25.04.2018. године

ОБАВЕШТЕНЈЕ

О СТАВЛЈАНЈУ НА УВИД ЈАВНОСТИ РЕФЕРАТА

  1. Сходно чл. 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Сл. гласник Универзитета у Београду), обавеза Факултета је да се реферат о пријављеним кандидатима ставља на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 15 дана. У току трајања увида јавности , факултету се могу доставити примедбе на реферат Комисије.
  2. Реферат о пријављеним кандидатима за изборванредног професора за ужу научну област Органска хемија  се дана 7.06.2018. године  ставља на увид јавности.

Преузмите: реферат

1 (једног) сарадника ван радног односа за ужу научну област Фармацеутска физиологија за наставни предмет Функционална морфологија човека на одређено време на период од 1 (једне) године

УСЛОВИ: Студент докторских академских студија на Медицинском факултету који је на студијама првог степена остварио најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Завршен Медицински факултет. Приликом избора сарадника ван радног односа, узима се у обзир и да ли кандидат показује смисао за наставни рад, просечна оцена постигнута на претходним нивоима студија, просечна оцена из предмета уже научне области за које се сарадник ангажује, време трајања претходних нивоа студија, научни и стручни радови.

Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому интегрисаних академских студија (фотокопија), уверење о студирању,биографију, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија), научне и стручне радове.

Услови за избор у звање су прописани: Правилником о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду и Законом о високом образовању.

НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, ул. Војводе Степе 450 у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса

ОБАВЕШТЕЊЕ: Конкурс се поставља на огласну таблу Факултета и интернет страницу Факултета дана 16.04.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ: Комисија за избор 1 сарадника ван радног односа за ужу научну област Фармацеутска физиологија за наставни предмет Функционална морфологија човека, је дана 4. маја 2018. године донела одлуку о избору Јелене Ћук за сарадника ван радног односа.

1 (једног) ванредног професора за ужу научну област Социјална фармација и фармацеутска пракса на одређено време од 5 година са пуним радним временом

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има најмање 3 (три) године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука, научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Завршен Фармацеутски факултет.

Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области (оверене фотокопије); биографију; списак радова; радове; уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака за ужу научну област за коју се бира; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).

Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.

НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, ул. Војводе Степе бр. 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса 
Конкурс је објављен у публикацији Послови-број 769 од 21.03.2018.

ОБАВЕШТЕНЈЕ О СТАВЛЈАНЈУ НА УВИД ЈАВНОСТИ РЕФЕРАТА

1. Сходно чл. 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Сл. гласник Универзитета у Београду“), обавеза Факултета је да се реферат о пријављеним кандидатима ставља на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 15 дана. У току трајања увида јавности , Факултету се могу доставити примедбе на реферат Комисије.

2. Реферат о пријављеним кандидатима за избор ванредног професора за ужу научну област Социјална фармација и фармацеутска пракса се дана 30.05.2018. године ставља на увид јавности .

Преузмите: реферат

1 (једног) редовног професора за ужу научну област Општа физика на неодређено време

УСЛОВИ: ВИИИ степен стручне спреме, научни назив доктор наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.

Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области (оверене фотокопије); биографију; списак радова; радове; уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака/оригинално стручно остварење; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).

НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, ул. Војводе Степе бр. 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса

Конкурс је објављен у публикацији Послови- број 769 од 21.03.2018.

ОБАВЕШТЕНЈЕ О СТАВЛЈАНЈУ НА УВИД ЈАВНОСТИ РЕФЕРАТА

1. Сходно чл. 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Сл. гласник Универзитета у Београду), обавеза Факултета је да се реферат о пријављеним кандидатима ставља на увид јавности на интернет страници Факултета у трајању од 15 дана. У току трајања увида јавности , Факултету се могу доставити примедбе на реферат Комисије.

2. Реферат о пријављеним кандидатима за избор редовног професора за ужу научну област Општа физика  се дана 30.05.2018. године ставља на увид јавности.

Преузмите: реферат.

1 (једног) доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну област Страни језик (Енглески језик) на предметима:

  1. Страни језик фармацеутске струке – енглески језик;
  2. Страни језик струке – енглески језик (у медицинској биохемији са применом у фармацији);
  3. Страни језик у академској и професионалној комуникацији – енглески језик.

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има најмање 3 (три) године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Завршен Филолошки факултет.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области (оверене фотокопије), биографију, списак радова, радове, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).
Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.

НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, ул. Војводе Степе 450 у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса 
Конкурс је обављен у публикацији Послови –број 769 од 21.03.2018.

Обавештенје о стављању на увид јавности реферата

Преузмите: реферат

Преузмите: приговор

Преузмите: одговор на приговор

1 (једног) асистента са докторатом за ужу научну област Аналитичка хемија на одређено време од 3 године са пуним радним временом

УСЛОВИ: Лице које је стекло научни назив доктор наука и показује смисао за наставни рад. Завршен Хемијски или Фармацеутски факултет, докторат из аналитичке или фармацеутске хемије. Сходно потребама, при избору кандидата предност ће имати кандидати са искуством у области примене електрохемијских метода у аналитици лекова и развоју биосензора.

Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука (оверене фотокопије), биографију, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).

Услови за избор у звање су прописани Законом о високом образовању.

НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, ул. Војводе Степе 450 у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 14.03.2018. године – Број 768

ОБАВЕШТЕНЈЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ: Реферат о пријављеним кандидатима за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Аналитичка хемија се дана 04.04.2018. године ставља на увид јавности у трајању од 15 дана.

Преузмите: реферат

1 (једног) доцента за ужу научну област фармацеутска физиологија на одређено време од 5 година са пуним радним временом

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има најмање 3 (три) године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Завршен Фармацеутски или Медицински факултет.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области (оверене фотокопије), биографију, списак радова, радове, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).
Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.

НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, ул. Војводе Степе 450 у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса

Конкурс је објављен у публикацији Послови- Број 763/ 07.02.2018. године.

Преузмите: реферат

1 (једног) доцента за ужу научну област Органска хемија на одређено време од 5 година са пуним радним временом

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има најмање 3 (три) године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Завршен Хемијски факултет.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области (оверене фотокопије), биографију, списак радова, радове, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).
Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.

НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, ул. Војводе Степе 450 у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса 

Конкурс је објављен у публикацији Послови –Број 763/07.02.2018.

Преузмите: реферат

1 (једног) асистента са докторатом за ужу научну област Медицинска биохемија на одређено време од 3 године са пуним радним временом

УСЛОВИ: Лице које је стекло научни назив доктор наука и показује смисао за наставни рад. Завршен Фармацеутски факултет.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области (оверене фотокопије), биографију, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).
Услови за избор у звање су прописани Законом о високом образовању.

НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, ул. Војводе Степе 450 у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у публикацији Послови Број 763/07.02.2018.

Преузмите: реферат

2 (два) редовна професора за ужу научну област Медицинска биохемија, за рад на Факултету са пуним радним временом, на неодређено време

Услови: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира, завршен Фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета лично или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.
Конкурс је објављен и публикацији Послови дана 27.12.2017./Број 757

Преузмите: реферат

1 (једног) редовног професора за ужу научну област Фармакологија, на неодређено време

Услови: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира, завршен Фармацеутски или Медицински факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета. 

Преузмите: реферат

1 (једног) асистента за ужу научну област Фармацеутска физиологија, на одређено време, за временски период од 3 (три) године

Услови: Завршен Фармацеутски или Медицински факултет, студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 (осам), или магистар наука из научне области за коју се бира и коме је прихваћена тема докторске дисертације, смисао за наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета лично или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 20.12.2017. /Број 756

Преузмите: реферат

1 (једног) ванредног професора за ужу научну област „Ботаника“, на одређено време за временски период од пет (5) година

Услови: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира, завршен Биолошки факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета лично и или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. 

Конкурс је објављен у публикацији Послови од 29.11.2017. /Број 753

1 (један) ванредни професор за ужу научну област „Токсикологија“, на одређено време за временски период од пет (5) година

Услови: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен  Фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета лично и или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 20.09.2017. – Број 743

Преузмите: реферат

1 (једног) ванредног професора за ужу научну област „Социјална фармација и фармацеутска пракса“, на одређено време за временски период од пет (5) година.

Услови: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен  Фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Остало: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета лично и или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у публикацији Послови, дана 19.07.2017./ број: 734

Преузмите: реферат