Др сц. Марина Одаловић

Farmaceutski fakultet

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Канцеларија центра за развој фармацеутске праксе
Телефон: +381 11 3951-206
Факс: +381 11 3972-840
Email: mpetric@pharmacy.bg.ac.rs, marina.odalovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Марина Одаловић је рођена 17. 08. 1980. године у Чачку. Фармацеутски  факултет Универзитета у Београду уписала је 1999. године, а дипломирала је 2005.

Школске 2008/09. године уписала је докторске академске студије, модул „Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе“ на Фармацеутски факултет Универзитета у Београду. Докторирала је 2013. године одбранивши докторску дисертацију под називом „Анализа утицаја животног стила, социо-економских фактора и здравственог стања испитаница на употребу лекова у трудноћи“.

Током последипломског школовања завршила је три академске специјализације на истом факултету (Фармацеутска здравствена заштита (2007), Фармакоекономија и фармацеутска легислатива (2012) и Фармацеутски менаџмент и маркетинг (2012) и тиме стекла звање специјалисте.

Од 2007. године запослена је на Фармацеутском факултету у Београду у звању асистента за ужу научну област Социјална фармација.

У оквиру пројектног циклуса Министарства просвете и науке за период 2011-2014. ангажована је на Пројекту под називом „Интеракције ксенобиотика и утицај на системе у биомедицини“ , у оквиру подпројекта „Процена микробиолошких и фармаколошких параметара у оптимизацији примене антибиотика у светлу растуће резистенције“.

Активно учествује у извођењу додипломске и последипломске наставе на Фармацеутском факултету у Београду, у ван-наставним активностима студената у оквиру студентског истраживачког рада, као и у курсевима континуиране едукације.

Истраживачки интерес: фармакоепидемиологија, истраживање фармацеутске праксе

  • Odalovic M, Vezmar-Kovacevic S, Nordeng H, Ilic K, Sabo A, Tasic Lj. Predictors of the use of medications before and during pregnancy. Int J Clin Pharm 2013; 35(3):408-16.
  • Odalović M, Lakić D, Tadić I, Tasić Lj, Petrova G. How much do we pay for Caesarean section – a pilot study in Serbia. Acta Chir Iugosl 2013; 60(1): 47-51.
  • Odalovic M, Vezmar-Kovacevic S, Ilic K, Sabo A, Tasic Lj. Drug use before and during pregnancy in Serbia. Int J Clin Pharm 2012; 34(5): 719-27.
  • Petric M, Tasic Lj, Sukljević S. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Usage and Gastrointestinal Outcomes in Republic of Serbia. Journal of Pain & Palliative Care Pharmacotherapy. 2009; 23(1):40-7.