Др сц. Александра Буха Ђорђевић

Dipl. farm. Aleksandra Buha

Звање: Асистент
Организациона јединицаКатедра за токсикологију "Академик Данило Солдатовић"
Просторија: А106
Телефон:+381 11 3951 248
Fax:
Emailaleksandra@pharmacy.bg.ac.rs

CV                                                                                                                              


Др сц. Александра Буха завршила је основну школу „Свети Сава“ у Београду и Пету београдску гимназију као ђак генерације и носилац дипломе ''Вук Караџић''. Фармацеутски факултет Универзитета у Београду уписала је школске 2003/2004. године, а дипломирала 2009. године са просечном оценом 9,68. Током основних студија била је стипендиста Министартсва просвете Владе Републике Србије, града Београда и Фондације за развој научног и уметничког подмлатка. 2014. године завршила је академску специјализацију Токсиколошка процена ризика од загађивача животне средине и стекла звање специјалиста фармације. Докторску дисертацију под називом „Токсични ефекти продужене изложености кадмијуму и/или полихлорованим бифенилима у пацова“ одбранила је 2016. године на Универзитету у Београду-Фармацеутском факултету. Уже области њеног истраживања су токсикологија метала, токсикологија перзистентних органских загађивача и токсикологија смеша.

Од октобра 2009. године запослена је на Катедри за токсикологију „Академик Данило Солдатовић“, Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, најпре као сарадник у настави да би у октобру 2011. године била изабрана у звање асистента на истој Катедри. Учествује у извођењу практичне наставе из обавезних предмета Токсикологија с аналитиком, Клиничко-токсиколошке анализе, и изборних предмета Слободни радикали и антиоксиданси-лабораторијска дијагностика, Средства која изазивају зависност с аналитиком, Екотоксикологија, Акутна тровања лековима с аналитиком и Процена ризика по здравље људи на оба студијска програма. У студентским анкетама током свог досадашњег рада оцењена је просечним оценама већим од 4,70/5,00. Такође учествује у извођењу практичне наставе на свим предметима студијског програма Токсиколошка процена ризика од загађивача животне средине, специјалистичких академских студија.

У периоду од 2010-2015. године похађала је бројне курсеве едукације из различитих области токсикологије. Била је стипендиста Европског Удружења токсиколога, Каролинска Института - Шведска (Institute of Environmental Medicine), НАТО Института за науку и сигурност и Европског програма за медицинске науке (SafeSciMET). Добитница је награде за младе истраживаче Удружења токсиколога Хрватске (CROTOX 2012) као и прве награде у оквиру постер сесије „Загађивачи око нас и у нама“ VI Конгреса фармацеута Србије са међунардоним учешћем (2014). Током 2015. године била је на студијском боравку у Elsie Widdowson лабораторији, MRC Human Nutrition Research Unit, Универзитета у Кембриџу-Велика Британија.

Од 2011. године учествује као сарадник на пројекту интегралних и интердисциплинарних истраживања под називом „Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту” (ИИИ46009), Министартва просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Аутор је или коаутор више од 70 публикација (1 уџбеника, 3 поглавља у књигама, 8 радова у међународним часописима, 4 рада у националним часописима и више од 50 саопштења на међународним и националним скуповима).  • Buha A, Antonijević B, Milovanović V, Janković S, Bulat Z, Matović V. Polyhlorinated biphenyls as oxidative stress inducers in liver of subacutely exposed rats: Implication for dose-dependence toxicity and benchmark dose consept. Environ Res. 2015, 136: 309-17.
  • Buha A, Antonijević B, Bulat Z, Jaćević V, Milovanović V, Matović V. The impact of prolonged cadmium exposure and co-exposure with polychlorinated biphenyls on thyroid function in rats. Toxicol Lett 2013, 221: 83-90.
  • Buha A, Vaseashta A, Bulat Z, Matovic V. (2013) Carboxyhemoglobin in Blood of Smokers and Non-smokers Determined by Gas Chromatography with Thermal Conductivity Detector In Advanced Sensors for Safety and Security, Vaseashta, Ashok; Khudaverdyan, Surik (Eds.), 161-168, Springer Netherlands.
  • Matović V, Đukić-Ćosić D, Buha A, Bulat Z. (2013) Route, Dose and Duration of Exposure to Cadmium-Relevanceto Oxidative Stress Induction In Peroxidases, Bogaert Lucas and Coppens Noah (Eds.), 161-175, Nova Science Publisher, USA.
  • Buha A, Milovanović V, Antonijević B, Bulat Z, Matović V. (2013) Relative Liver Weight in Rats Subacutely Exposed to Polychlorinated Biphenyls In Environmental Security Assessment and Management of Obsolete Pesticides in Southeast Europe Simeonov, Lubomir I.; Macaev, Fliur Z.; Simeonova, Biana G. (Eds.), 287-294, Springer Netherlands.
  • Buha A, Bulat Z, Đukić-Ćosić D, Matović V. Effects of Oral and Intraperitoneal Magnesium Treatment against. Cadmium-Induced Oxidative Stress in Plasma of Rats. Arh Hig Rada Toksikol 2012, 63: 247-54.
  • Matović, V, Buha A, Bulat Z, Dukić-Ćosić D, Miljković M, Ivanišević J, Kotur-Stevuljević J. Route-dependent effects of cadmium/cadmium and magnesium acute treatment on parameters of oxidative stress in rat liver. Food Chem Toxicol 2012, 50: 552-7.
  • Bulat Z, Đukić-Ćosić D, Antonijević B, Bulat P, Vujanović D, Buha A, Matović V. Effect of magnesium supplementation on the distribution patterns of zinc, copper and magnesium in rabbits exposed to prolonged cadmium intoxication. ScientificWorld Journal 2012, 9 pages, doi:10.1100/2012/572514
  • Matović V, Buha A, Bulat Z, Đukić-Ćosić D. Cadmium toxicity revisited: Focus on oxidative stress induction and interactions with zinc and magnesium. Arh Hig Rada Toksikol 2011, 62:65-76.

Save

Save

Save

Save

Save