Др сц. Виолета Славковска

Dr sc. Violeta Slavkovska

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за ботанику
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Објекат Б, I спрат, просторија 102
Телефон: +381 11 3951-304
Fax: 
Email: violetas@pharmacy.bg.ac.rs

 

CV


Др Виолета Славковска је дипломирала 1987. године на Природно - математичком факултету Универзитета у Београду, на групи за Општу Биологију, са средњом оценом 8,27 и оценом 10 на завршном испиту.

Последипломске студије на групи за Екологију биљака Биолошког факултета Универзитета у Београду уписала је школске 1989/90 године. Магистарску тезу под насловом: “Састав етарских уља агрегата Satureja montana L. (Lamiaceae) u različitim područjima centralnog dela Balkanskog poluostrva” odbranila je 1996. godine.

Докторску дисертацију под насловом »Диференцијација врста родова Acinos Miller, Calamintha Miller и Micromeria Bentham (Lamiaceae)

централног дела Балканског полуострва: анатомске одлике и етарска уља” одбранила је 2008. године на Биолошком факултету Универзитета у Београду.

Као стручни сарадник на Заводу за Ботанику Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, почела је да ради 1989. године. У асистента приправника изабрана је 1990. године, а у звање асистента на предмету Ботаника на Фармацеутском факултету изабрана је 1996. године. У звање доцента за ужу научну област Ботаника на Фармацеутском факултету изабрана је 2011. године.

Др Виолета Славковска учествује у реализацији наставе из обавезног предмета Ботаника и изборног предмета Лековите биљке и животна средина, на интегрисаним академским студијама студијског програма Фармација. Ментор је и учествује у Комисијама за одбрану дипломских радова.

Континуирано је ангажована као сарадник на 5 научно-истраживачких пројеката од 1991, финансираних од Министарства науке. Тренутно је ангажована на националном пројекту, 173021, “Испитивање лековитог потенцијала биљака: Морфолошка, хемијска и фармаколошка каратеризација” – МНТРС, 2011-2014.

Коаутор је Приручника за вежбе из ботанике за студенте Фармацеутског факултета (прво издање 1996 године) и Илустрованог ботаничког речника за студенте фармације.

Објавила је укупно 20 научних радова од тога 5 у истакнутим часописима међународног значаја, 12 у часописима међународног значаја и 3 у часописима националног значаја. Имала је 36 саопштења и то 22 на међународним и 14 на националним скуповима.

Научно-истраживачки рад др Виолете Славковске је везан за секундарне метаболите (етарска уља), морфологију, анатомију, екологију и заштиту самониклих лековитих и потенцијално лековитих и ароматичних биљака, посебно из фамилија Lamiaceae, Apiaceae и Asteraceae.

Страни језик: Енглески и руски.

  • Lakusic D, Ristic M, Slavkovska V, Lakusic B. Seasonal Variations in the Composition of the Essential Oils of Rosemary (Rosmarinus officinalis, Lamiaceae). Natural Product Communications, (2013), 8 (1): 131-134
  • Lakusic D, Ristic M, Slavkovska V, Sinzar-Sekulic J, Lakusic B. Environment-Related Variations of the Composition of the Essential Oils of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) in the Balkan Penninsula. Chemistry & Biodiversity, (2012), 9 (7): 1286-1302
  • Lakusic B, Ristic M, Slavkovska V, Milenkovic M, Lakusic D. Environmental and Seasonal Impacts on the Chemical Composition of Satureja horvatii Silic (Lamiaceae) Essential Oils. Chemistry & Biodiversity, (2011), 8 (3): 483-493
  • Lakušic B, Slavkovska V, Pavlović M, Milenkovic M, Antić-Stanković J, Couladis M. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Essential oil from Chaerophyllum aureum L. (Apiaceae), Natural Product Communications, (2009), 4 (1) : 115-118.
  • Lakušić B, Ristić M, Slavkovska V, Antić-Stanković J, Milenković M . Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil from Satureja horvatii Silic (Lamiaceae), Journal of the Serbian Chemical Society, (2008), 73: 703-711.
  • Slavkovska V, Lakušić B, Jančić R, Mimica-Dukić N, Vujičić Đ. Chemical Composition of the Essential oil of Thymus bracteosus Vis. ex Bentham (Lamiaceae), Journal of Essential Oil Research, (2006), 18: 310-311.
  • Slavkovska V, Couladis M, Bojović S, Tzakou O, Pavlović M, Lakušić B, Jančić R. Essential oil and its systematic significance in Micromeria Bentham species from Serbia & Montenegro. Plant Systematics and Evolution, (2005), 225: 1-15.
  • Tzakou O, Couladis M, Slavkovska V, Mimica-Dukić N, Jančić R. The essential oil composition of Salvia brachyodon Vandas. Flavour and Fragrance Journal, (2003), 18: 2-4.
  • Slavkovska V, Jančić R, Bojović S, Milosavljević S, Đoković D. Variability of essential oils of Satureja montana L. and Satureja kitaibelii Wierzb. ex Heuff. From the central part of the Balkan peninsula, Phytochemistry, (2001), 57: 71-76
  • Slavkovska V, Jančić R, Milosavljević S, Đoković D. Variability of the Essential Oil Composition of the Species Satureja montana L. (Lamiacae), The Journal of Essential Oil Research, (1997), 9: 629-634.