Програм рада

ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ЗА ПЕРИОД 2011-2015

Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, акредитован је као научноистраживачка организација одлуком Министарства за науку и заштиту животне средине број 021-01-61/8 од 19. 02. 2007. године.

Научноистраживачки рад на Фармацеутском факултету, одвија се кроз активност пројектних тимова које чине наставници и сарадници Факултета, студенти докторских академских студија, истраживачи који су ангажовани као сарадници на пројектима, као и истраживачи запослени у другим научноистраживачким институцијама, здравственим установама или у фармацеутској индустрији. Програмом научноистраживачког рада дефинишу се научне области истраживања, као и активности везане за обезбеђење услова за њихову реализацију, унапређење међународне сарадње, објављивање резултата научноистраживачког рада и активности на промоцији науке и научноистраживачке делатности у целини.

Научноистраживачка делатност1наставника и сарадника одвија се у оквиру пројеката финансираних од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, као и у оквиру пројеката билатералне сарадње са институцијама из иностранства. Наставници и сарадници Фармацеутског факултета, реализују и сарадњу у области научноистраживачке делатности са појединачним истраживачким групама и/или пројектним тимов1ма из земље и иностранства.

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ ИСТРАЖИВАЊА

Програм на1чноистр1живачког рада дефинише одговарајуће научне области и у складу је са релевантним програмима и стратегијом Министарства за науку и технолошки развој. Документом „Стратегија научноистраживачког развоја Републике Србије за период од 2010-2015 године“ одређени су национални приоритети у науци и технологији. Научноистраживачка активност највећег броја наставника и сарадника Факултета, уклопљена је у одговарајуће теме четири национална приоритета: Биомедицина, Нови материјали и нанонауке, Заштита животне средине и климатске промене, Пољопривреда и храна.

У складу са овако деф1нисаном националном стратегијом, а сагледавајући сопствене могућности и досадашње резултате, наставници и сарадници Фармацеутског факултета су током 2010. године припремили предлоге пројеката кроз програме Основних истраживања и програм Технолошког развоја. Један број истраживача учествује и у реализацији пројеката интегралних и интердисциплинарних истраживања, чији је носилац друга научноистраживачка организација.

На основу прихваћених пријава, 2011. године започиње реализација новог циклуса научних пројеката који су одобрени од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. Наставници и сарадници Фармацеутског факултета ангажовани су на реализацији 15 пројеката чији је носилац Фармацеутски факултет и 32 пројекта чији су носиоци друге научноистраживачке организације.

У складу са тим, приоритете у научноистраживачкој делатности у периоду 2011 - 2015. година, представља: (а) реализација пројеката одобрених од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у оквиру програма основних истраживања и програма технолошког развоја: област Хемије, Медицине, Биологије, Материјала и Хемијских технологија и Пољопривреде и хране; (б) припрема и пријава пројеката научноистраживачког рада за наредни пројектни циклус; (в) припрема и пријава пројеката билатералне сарадње и (г) припрема и пријава пројеката у оквиру ФП 8 оквирног програма Европске Уније.
Програм научноистраживачког рада Факултета у периоду 2011 – 2015. обухвата следеће научноистраживачке теме:

У области Хемије, истраживања ће бити усмерена на

 • моделовање различитих хроматографских система са хемометријским приступом у фармацеутској анализи (пројекат 172052);
 • синтезу и испитивање квантитативних односа између структуре и дејства, физичко-хемијску карактеризацију и анализу фармаколошки активних супстанци (пројекат 172033);
 • развој молекула са антиинфламаторним и кардиопротективним дејством и њихове структурне модификације, физичкохемијску карактеризацију и формулациона испитивања (пројекат 172041);
 • компјутерско дизајнирање, синтезу и биолошку евалуацију нових хетероцикличних једињења као селективних инхибитора туморогенезе (пројекат број 172009).

Поједини наставници и сарадници Факултета укључени су у реализацију пројеката чији су носиоци друге научноистраживачке институције (пројекти 172002, 172014, 172015, 172016, 172017, 172018 и 172043).

У области Биологије истраживања ће бити усмерена на

 • испитивање лековитог потенцијала биљака и њихову карактеризацију у погледу генетичке, метаболичке и морфолошке разноврсности ради сагледавања различитих врста диверзитета у природним популацијама (пројекат 173021). Поред научног, ова истраживања имају и практични значај у стварању услова за селекцију и гајење, за преузимање мера мониторинга и заштите природних популација (пројекат 31089 у оквиру програма технолошког развоја);
 • испитивање поремећаја ћелијског циклуса и утицаја оксидативног стреса на неуродегенеративне процесе и малигну трансформацију ћелије (пројекат 173034).

Поједини наставници и сарадници Факултета укључени су у реализацију пројеката чији су носиоци друге научноистраживачке институције (пројекти 173008, 173019 и 173027).

У области Медицине, биће спроведена истраживања која се односе на

 • испитивање интерактивне улоге дислипидемије, оксидативног стреса и инфламације у атеросклерози и другим болестима кроз сагледавање генетичких и биохемијских маркера (пројекат 175035); као и биомаркера који указују на оштећење и дисфункцију органа (пројекат 175036);
 • испитивање пластичности имунског система током старења и имуномодулаторног потенцијала естрогена (пројекат 175050);
 • испитивање механизма дејства, интеракција и токсичних ефеката адјувантних аналгетика (пројекат 175045);
 • испитивање бихејвиоралног ефекта поновљене примене новосинтетисаних агониста ГАБА А рецептора и њихово поређење са стандардним психофармаколошким лековима (пројекат 175076);
 • испитивање ефеката и механизма деловања различитих вазодилататорних супстанци на хуманим бајпас графтовима (пројекат 175088);
 • базична и клиничко-фармаколошка истраживања механизама дејства и интеракција лекова у нервном и кардиоваскуларном систему (пројекат 175023 чији је носилац Медицински факултет Универзитета у Београду).

Поједини наставници и сарадници Факултета укључени су у реализацију пројеката чији су носиоци друге научноистраживачке институције (пројекти 175017, 175039, 175041 и 175064).

У оквиру програма Технолошког развоја и у сарадњи са домаћом фармацеутском индустријом биће спроведена истраживања усмерена ка развоју микро и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију (пројекат 34031), као и истраживања везана за развој нових производа и технологија са побољшаном биолошком расположивошћу и ефикасношћу изабраних модел лековитих супстанци (пројекат 34007).

У оквиру програма Интегралних интердисциплинарних истраживања, у области Пољопривреда и храна, биће спроведена истраживања активности и деловања биолошки активних супстанци хране и процена њиховог потенцијала у очувању здравља и превенцији болести, као и развој њихове примене у прехрамбеним производима (пројекат 46001); развој и валидација метода за детекцију алергена у намирницама анималног порекла, испитивање присуства алергена у прехрамбеним производима на нашем тржишту, и развој безбедних производа намењених особама интолерантним на одређене састојке намирница, као и испитивања механизма дејства и интеракција перзистентних органских загађивача и токсичних метала, неопходних за свеобухватну карактеризацију ризика (пројекат 46009). Поједини наставници и сарадници Факултета укључени су и у реализацију пројеката 46002 и 46010.

У оквиру Интегралних интердисциплинарних истраживања у Биомедицини, истраживачи са Фармацеутског факултета су укључени у реализацију пројеката чији је носилац друга научноистраживачка институција и који су усмерени ка евалуацији фармако-епидемиолошких и фармаколошких особина ксенобиотика (пројекат 41012) и испитивању етичких и регулаторних аспеката нових терапијских достигнућа (пројекат 41004). Такође ће бити спроведена истраживања која се односе на индикаторе и перформансе квалитета фармацеутских услуга и процену фактора квалитета живота у вези са здрављем. Поједини наставници и сарадници Факултета укључени су и у реализацију пројеката 41022, 41025 и 41028.

Поред наведених научних области, наставници и сарадници Факулета учествују и у релизацији пројеката из области Материјали и хемијске технологије (34012), Биотехнологија и пољопривреда (31020), Заштите животне средине (пројекат 43009), Математике (174012), Физике (171017) и Друштвене науке (179034) и у њима постижу запажене резултате.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ И МАТЕРИЈАЛНИХ УСЛОВА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Континуирана набавка нове и одржавање и унапређење расположиве аналитичке и мерне опреме представља предуслов за ефикасну реализацију научноистраживачке делатности. У ове сврхе биће коришћена наменски обезбеђена средства од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, сопствена средства Факултета, као и доступни фондови Европске Уније.

Поред опреме, биће набављена и потребна литература, софтвери, хемикалије и лабораторијски материјал и прибор. У складу са могућностима биће извршена и адаптација простора потребног за научноистраживачки рад.

УНАПРЕЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ САРАДЊЕ

Унапређење међународне сарадње представља један од кључних сегмената у оквиру стратегије научноистраживачке делатности. У складу с тим, планирано је успостављање интензивније сарадње са научноистраживачким институцијама и/или истраживачким групама из иностранства и припрема и пријава заједничких пројеката у оквиру пројеката билатералне сарадње и ФП 8 оквирног програма научноистраживачке сарадње на нивоу Европске Уније. Активности на промоцији међународне сарадње обухватају организацију краћих студијских боравака наших наставника и сарадника у научноистраживачким институцијама у иностранству, као и учешће гостујућих професора у реализацији наставе на докторским академским студијама. Поред тога, планирано је одржавање научних скупова уз учешће еминентних стручњака и предавача из иностранства.

ПРОМОЦИЈА НАУКЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Публиковање резултата научноистраживачког рада и промоција научноистраживачке делатности представља значајан сегмент овог Програма. Поред презентације постигнутих резултата на домаћим и међународним научним скуповима и објављивања радова у домаћим и међународним научним часописима, један од приоритета у предстојећем петогодишњем периоду биће унапређење активности на заштити интелектуалне својине, припреми технолошких решења и пријави патената.

У оквиру овог сегмента активности интензивно ће се радити на већем повезивању Универзитета и привредних организација и примени науке у развоју нових производа и технологија, као и укључивању истраживача запослених у привредним организацијама у реализацију научноистраживачке делатности.

Остваривање активности на промоцији науке и научноистраживачке делатности укључује и активности на развоју научноистраживачког подмлатка и засновано је на Програму развоја научноистраживачког подмлатка Фармацеутског факултета.