Пројекти чији је носилац друга научноистраживачка установа

Пројекти интегралних интердисциплинарних истраживања

р.б.Назив пројектаОбластРуководилац пројектаАнгажовани истраживачи
(број месеци)
1. Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности. Пољопривреда и храна
46010
Руководилац подпројекта: Верица Совиљ, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
Руководилац пројекта: Бранко Бугарски, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду
Марија Приморац; Драгана Васиљевић; Љиљана Ђекић(2)
2. Подпројекат „Биоетички аспекти: морално прихватљиво у биотехнолошки и друштвено могућем" у оквиру пројекта „Ретке болести: молекуларна патофизиологија, дијагностички и терапијски модалитети и социјални, етички и правни аспекти". Биомедицина
41004
Носилац подпројекта: Институт за филозофију и друштвену теорију
Носилац пројекта: Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду
Руководилац подпројекта: Војин Ракић
Руководилац пројекта: Соња Павловић
Душанка Крајновић
3. Подпројекат „Процена микробиолошких и фармаколошких параметара у оптимализацији примене антибиотика у светлу растуће резистенције" у оквиру пројекта „Интеракције ксенобиотика и утицај на системе у биомедицини" Биомедицина
41012
Носилац пројекта: Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
Руководилац подпројекта: Ана Сабо
Руководилац пројекта: Момир Миков
Марина Петрић
4. Подпројекат „Интолеранције на састојке намирница" у оквиру пројекта „Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту" Пољопривреда и храна
46009
Носилац пројекта: Институт за хигијену и технологију меса, Београд
Руководилац подпројекта: Иван Станковић
Руководилац пројекта: Лазар Турубатовић
Иван Станковић; Слађана Шобајић; Иванка Милетић; Брижита Ђорђевић; Ивана Ђуричић; Бојана Видовић; Невена Медаковић
5. Подпројекат „Хемијски контаминанти хране" у оквиру пројекта „Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту Пољопривреда и храна
46009
Носилац пројекта: Институт за хигијену и технологију меса, Београд
Руководилац пројекта:
Лазар Турубатовић
Биљана Антонијевић; Весна Матовић; Зорица Булат
Маријана Ћурчић; Данијела Ђукић-Ћосић
6. Подпројекат „Нове дијететске намирнице и пића са повећаним функционалним и фармакодинамичким деловањем" у оквиру пројекта „Развој и примена нових и традиционалних технологија у производњи конкурентних прехрамбених производа са додатом вредношћу за домаће и европско тржиште" Пољопоривреда и храна
46001
Носилац пројекта: Институт за прехрамбене технологије, Нови Сад
Руководилац пројекта:
Јасна Мастиловић
Слађана Шобајић; Иван Станковић; Брижита Ђорђевић; Ивана Ђуричић; Бојана Видовић; Невена Медаковић
7. Подпројекат „Молекуларна и еколошка истраживања медоносних пчела и њихових патогена" у оквиру пројекта „Молекуларно-генетичка и екофизиолошка истраживања у заштити аутохтоних анималних генетичких ресурса, очувања добробити, здравља и репродукције гајених животиња и производње безбедне хране". Пољопривреда и храна
46002
Носилац пројекта: Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
Руководилац пројекта: Зоран Станимировић
Драгана Вујановић
8. Превентивни, терапијски и етички приступ у преклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије Биомедицина
41018
Носилац пројекта: Медицински факултет у Нишу
Руководилац пројекта: проф. др Душица Павловић
Мирјана Ђукић
9. Модулација сигналних путева који контролишу интрацелуларни енергетски баланс у терапији тумора и неуро-имуно-ендокриних поремећаја Биомедицина
41025
Носилац пројекта: Медицински факултет Универзитета у Београду
Руководилац пројекта:
Владимир Трајковић
Марија Јовановић
10. Акутни коронарни синдром: истразивање вулнерабилности (плака, крви и миокарда), оптималног лечења и одређивање прогностичких фактора Биомедицина
41022
Носилац пројекта: Медицински факултет Универзитета у Београду
Руководилац пројекта:
Миодраг Остојић
Светлана Игњатовић
11. Подпројекат „Генетска и клиничка карактеризација" у оквиру пројекта "Интегрална студија идентификације регионалних генетских фактора ризика и фактора ризика животне средине за масовне незаразне болести хумане популације у Србији" Биомедицина
41028
Носилац пројекта: Институт за нуклеарне науке Винча
Руководилац пројекта:
Драган Алавантић
Нада Мајкић-Сингх; Сања Станковић
12. Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења штетних хемијских супстанци и радијационог оптерећења Заштита животне средине
43009
Носилац пројекта
Институт за нуклеарне науке, Винча
Руководилац пројекта
Антоније Оњиа
Славица Ражић; Светлана Ђого

Пројекти у оквиру програма основних истраживања

р.б.Назив пројектаОбластРуководилац пројектаАнгажовани истраживачи
(број месеци)
1. Пројекат под називом „Корелација структуре и особина природних и синтетичких молекула и њихових комплекса са металима". Хемија
172017
Носилац пројекта: Хемијски факултет у Београду
Руководилац пројекта:
Живослав Тешић
Мирјана Алексић
2. Пројекат под називом: Моделирање и нумеричке симулације комплексних физичких система Физика
171017
Носилац пројекта: Институт за физику
Руководилац пројекта:
Александар Белић
Нели Кристина Тодоровић-Васовић
3. Комплексне болести као модел систем за проучавање модулације фенотипа-структурална и функционална анализа молекуларних биомаркера Биологија
173008
Носилац пројекта: Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењесртво
Руководилац пројекта:
Драгица Радојковић
Александра Топић (8)
4. Базична и клиничко фармаколошка истраживања механизама дејства и интеракције лекова у нервном и кардиоваскуларном систему Медицина
175023
Носилац пројекта: Медицински факултет Универзитета у Београду
Руководилац пројекта:
Милица Простран
Бранислава Миљковић; Марина Стојанов; Сандра Везмар; Катарина Вучићевић; Бојана Перовић; Марија Јовановић
5. Синтеза, моделовање, физичкохемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала Хемија
172016
Носилац пројекта: Природно математички факултет Универзитета у Крагујевцу
Руководилац пројекта:
Срећко Трифуновић
Милена Јеликић-Станков
6. Утицај магнетних поља и других срединских стресора на физиолошке одговоре и понашање организама Биологија
173027
Носилац пројекта: Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић"
Руководилац пројекта: Бранка Јанаћ
Миодраг Недељковић
7. Динамика нелинеарних физичкохемијских и биохемијских система са моделирањем и предвиђањем њиховог понашања под неравнотежним условима Хемија
172015
Носилац пројекта: Факултет за физичку хемију
Руководилац пројекта:
Љиљана Колар-Анић
Наташа Пејић; Славица Благојевић
8. Дизајнирање, синтеза, карактеризација и процена практичне примене координационих и органометалних једињења Хемија
172014
Носилац пројекта Природно математички факултет Универзитет у Новом Саду
Руководилац пројекта:
Каталин Месарош Сечењи
Слађана Танасковић
9. Електропроводни и редокс-активни полимери и олигомери: синтеза, структура, својства и примена Хемија
172043
Носилац пројекта: Факултет за физичку хемију, Београд
Руководилац пројекта:
Гордана Ћирић-Марјановић
Снежана Ускоковић-Марковић
Александра Јаношевић
10. Фенотипски и генотипски маркери вируленције и резистенције на антибиотике код бактерија узрочника болничких и ванболничких инфекција Медицина
175039
Носилац пројекта: Медицински факултет, Универзитет у Београду
Руководилац пројекта: Лазар Ранин
Драгана Вучићевић
11. Порозни материјали на бази оксида у заштити животне средине од генотоксичних агенаса Хемија
172018
Носилац пројекта: Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду
Руководилац пројекта: Вера Дондур
Данина Крајишник
12. Изучавање патофизиолошких процеса ембриона и фетуса у трудноћама насталим асистираном репродукцијом и усавршавање поступка за њихово правовремено откривање Медицина
175064
Носилац пројекта: Медицински факултет, Универзитет у Београд
Руководилац пројекта:
Небојша Радуновић
Катарина Илић
13. Дизајн, синтеза и испитивање наномолекулских машина на бази фулерена Хемија
172002
Носилац пројекта: Хемијски факултет, Универзитет у Београду
Руководилац пројекта: Драгана Милић
Зорана Токић-Вујошевић
14. Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву Друштвене науке
179034
Носилац пројекта: Институт за педагошка истраживања
Руководилац пројекта: Јасмина Шефер
Радиша Јанчић
15. Модификатори физиолошког одговора у физиолошким и патолошким стањима Медицина
176017
Носилац пројекта: Институт за онкологију и радиологију Србије
Руководилац пројекта: Зорица Јуранић
Јелена Антић-Станковић
16. Гени и молекуларни механизми у основи пробиотичке активности лактобацила Биологија
173019
Љубиша Тописировић, институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Марина Миленковић Јелена Антић-Станковић; Бранкица Филипић
17. Мултидисциплинарно истраживање генетских и стечених абнормалности имунолошког одговора за појаву системских манифестација антифосфо-липидног синдрома Медицина
175041
Носилац пројекта: Медицински факултет, Универзитет у Београду
Руководилац пројекта: Драгомир Марисављевић
Виолета Допсај
18. Геометрија, образовање и визуелизација, са применом Математика
174012
Носилац пројекта: Математички институт, САНУ
уководилац пројекта: Зоран Ракић
Стана Никчевић; Јелена Јоцковић

Пројекти у оквиру програма технолошког развоја

р.б.Назив пројектаОбластРуководилац пројектаАнгажовани истраживачи
(број месеци)
1. Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације Материјали и хемијске технологије
34012
Носилац пројекта:
Технолошки факултет у Лесковцу
Руководилац пројекта:
Михајло Станковић
Татјана Кундаковић
2. Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејством Биотехнологија и пољопривреда
31020
Носилац пројекта Медицински факултет, Универзитет у Београду
Руководилац пројекта:
Љиљана Гојковић-Букарица
Бранка Ивковић