Važno obaveštenje u vezi Konkursa za upis studenata bez polaganja prijemnog ispita za školsku 2024/25

Kandidati koji će konkurisati za upis u školsku 2024/25 godinu bez polaganja prijemnog ispita, na studijske programe integrisanih akademskih studija i doktorskih akademskih studija, a u skladu sa članom 96. Statuta Univerziteta u Beogradu i koji prilažu stranu visokoškolsku ispravu, neophodno je da postupak priznavanja strane visokoškolske isprave kojom dokazuju savladani deo studijskog programa na stranoj visokoškolskoj ustanovi pokrenu najkasnije do 1. juna 2024. godine. Postupak se pokreće podnošenjem zahteva na Univerzitetu u Beogradu (bliže informacije za podnošenje zahteva pogledati na sajtu Univerziteta u Beogradu).

Posebni slučajevi upisa na studijski program

Član 96. Statuta Univerziteta u Beogradu:

(1) Na studijski program osnovnih akademskih studija odnosno integrisanih studija može

se bez prijemnog ispita upisati:

  • lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena, kao i lice koje je završilo osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju „Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16);
  • student druge visokoškolske ustanove koji je ostvario najmanje 60 ESPB bodova na studijskom program akademskih studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi, pod uslovima koje propisuje fakultet, odnosno Univerzitet;
  • student fakulteta u sastavu Univerziteta koji je upisan na jedan studijski program, može upisati drugi studijski program u okviru istog fakulteta, pod uslovima utvrđenim studijskim programom, odnosno na način i po postupku utvrđenim opštim aktima fakulteta;
  • student kome je prestao status studenta u skladu sa članom 101. stav 7. tač. 2. i 3. ovog statuta, koji je ostvario najmanje 60 ESPB bodova na studijskom programu.

(2) Na studijski program doktorskih akademskih studija može se bez prijemnog ispita upisati lice koje je započelo doktorske studije u istoj ili srodnoj naučnoj oblasti na drugoj visokoškolskoj ustanovi, pod uslovima utvrđenim studijskim programom, na način i po ostupku utvrđenim opštim aktima Univerziteta i fakulteta.

(3) Lice iz st. 1. i 2. ovog člana može se upisati samo kao samofinansirajući student i ne ubraja se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.

(4) Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na Univerzitet, odnosno na visokoškolsku jedinicu u njegovom sastavu, ukoliko mu je o okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova.