Dr sc. Vera Kapetanović

Dr sc. Vera Kapetanović

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za analitičku hemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: objekat A


 


Vera Kapetanović je diplomirala 1974. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. 
Magistrirala je 1978. i doktorirala 1986. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, na odseku za Fizičku hemiju.

Boravila je na 1990 na postdoktorskom usavršavanju na Universite Libre de Bruxelles, Faculte de Pharmacie u Briselu (Belgija), gde je radila na čvrstim elektrodama u Elektrohemijskoj laboratoriji ovog fakulteta.

Dr Vera Kapetanović učestvuje u realizaciji nastave diplomskih akademskih studija na predmetima Analitička hemija I, Analitička hemija II i izbornog predmeta Analitička hemija u farmaceutskoj praksi, kao i doktorskih studija na predmetu Fizičko-hemijske osobine biološki aktivnih jedinjenja-modul 1. 
Učestvuje u specijalističkim studijama a iz Sanitarne hemije u okviru predmeta Metode primenjene analitičke hemije.

Komentor je jedne doktorske teze na Farmaceutskom fakultetu i komentor doktorske teze na Fakultetu za fizičku hemiju. Bila je mentor jedne magistarske teze na Farmaceutskom fakultetu i komentor jedne magistarske teze na Fakultetu za fizičku hemiju. Bila je član komisije za ocenu i odbranu tri doktorske disertacije i jedne magistarske teze. Trenutno učestvuje u realizaciji doktorskih studija iz Farmaceutske hemije (Fizičko-hemijske osobine biološki aktivnih jedinjenja–modul1). Kontinuirano je bila angažovana kao saradnik, na 5 naučnoistraživačkih projekata od 1981god., finansiranih od Ministarstva nauke. Od 2006 god., saradnik je na projektu : Sinteza, kvantitativni odnosi između osobina i aktivnosti, fizičko-hemijska karakterizacija i analiza farmakološki aktivnih supstanci. Učestvovala je kao mentor u uvođenju studenata u naučnoistraživački rad, a rezultati su prezentovani na nacionalnim skupovima. Jedan rad je publikovan u časopisu od vodećeg međunarodnog značaja, i nagrađen je od strane Univerziteta Beograda. 
U okviru međunarodne saradnje, postoji dugogodišnja saradnja sa sa Prof. Petr Zumanom, Clarkson University, Chemistry Department, Podsdam, USA. Trenutno je u toku uspostavljanje saradnje sa Ankara Univerzitetom. Održala je dva predavanja po pozivu: jedno po pozivu SHD, 2002 g, a drugo na međunarodnom skupu po pozivu Makedonskog farmaceutskog društva, Ohrid -2007.

Trenutno je upravnik Instituta za analitičku hemiju, član Saveta Farmaceutskog fakulteta, član Komisije za praćenje kvaliteta reformisane nastave, član Farmaceutskog društva, član SHD, član Organizacionog i naučnog odbora za Simpozijum o nečistoćama lekova, odnosno Simpozijuma o zaštiti životne sredine.

Recenzira radove za sledeće časopise: Journal of Biomedical and Pharmaceutical Analysis, Electroanalysis, Talanta, Journal of AOAC International, Journal of the Serbian Chemical Society, Macedonian Pharmaceutical Bulletin, Arhiv za farmaciju…

Koautor je jednog univerzitetskog udžbenika, jedne zbirke zadataka, tri praktikuma, jedne naučne monografije i preko 60 radova (od kojih 30 citira SCI) i oko 50 saopštenja, od kojih je većina na skupovima od međunarodnog značaja.

Istraživački interes: * Razvoj i validacija analitičkih metoda za analizu lekova, prevashodno elektroanalitičkih.

  • Novija istraživanja – razvoj savremenih osetljivih voltametrijskih “stripping” metoda za određivanje lekovitih supstanci u farmaceutski doziranim oblicima kao i u biološkom uzorku.
  • Ranija oblast istraživanja – koordinaciona hemija, a uža oblast – kompleksna jedinjenja farmakološki aktivnih jedinjenja sa jonima metala i mogućnost primene u analitici ovih jedinjenja.

Jezici: engleski
  • Aleksić M, Kapetanović V. Voltammetric behavior and square-wave voltammetric determination of cefotaxime in urine, J. Electroanal. Chem. 2006; 593: 258-266.
  • Aleksić M, Savić V, Popović G, Burić N, Kapetanović V. Acidity constants of cefetamet, cefotaxime, ceftriaxone; the effect of the substituent at C3 position, J. Pharm. Biomed. Anal. 2005; 39: 752-756.
  • Kapetanović V, Aleksić M, Zuman P. Two step reduction of the O-methyloxime grouping in the antibiotic cefetamet, J. Electroanal. Chem. 2001; 507(1-2): 263-269.
  • Aleksić M, Ilić M, Kapetanović V. Adsorptive properties of cefpodoxime proxetil as a tool for a new method of its determination in urine, J. Pharm. Biomed. Anal. 2004; 36: 899-903.
  • Zuman P, Kapetanović V, Aleksić M. Recent developments in electroanalytical chemistry of cephalosporins and cefamycins, Anallytical Letters 2000; 33(14)2821-2857. Article review.