Projekti

U naučno-istraživačkom radu, nastavnici i saradnici ostvaruju kontinuiranu aktivnost kroz pet naučnih projekata, finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

Projekti osnovnih istraživanja koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na kojima trenutno učestvuju zaposleni na Katedri a rukovodioci projekata su nastavnici Farmaceutskog fakulteta:

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac

Saradnici na projektu (zaposleni na Katedri)

Hemija 172041

 

Razvoj molekula sa antiinflamatornim i kardioprotektivnim dejstvom: strukturne modifikacije, modelovanje, fizičkohemijska karakterizacija i formulaciona ispitivanja

Prof. dr Sote Vladimirov

Prof. dr Katarina Karljiković-Rajić

Doc. dr Jadranka Odović

Hemija 172033

Sinteza, kvantitativni odnosi između strukture i dejstva, fizičko-hemijska karakterizacija i analiza farmakološki aktivnih supstanci

Prof. dr Danica Agbaba Prof. dr Vera Kapetanović

dipl. ph Valentina Radulović

 

Projekti u okviru programa tehnološkog razvoja:

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac

Saradnici na projektu (zaposleni na Katedri)

TR 34031

Razvoj mikro- i nanosistema kao nosača za lekove sa antiinflamatornim delovanjem i metoda za njihovu karakterizaciju Prof. dr Snežana Savić

Prof. dr Katarina Karljiković-Rajić

Doc. dr Jadranka Odović

 

Projekti koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na kojima učestvuju zaposleni na Katedri a nosilac Projekta nije Farmaceutski fakultet:

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac

Saradnici na projektu (zaposleni na Katedri)

Nosilac projekta

Hemija 172043

 

Elektroprovodni i redoks-aktivni polimeri i oligomeri: sinteza, struktura, svojstva i primena

Prof. dr Gordana Ćirić-Marjanović Doc. dr Snežana Uskoković-Marković

Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Hemija 172016

Sinteza, modelovanje, fizičkohemijske i biološke osobine organskih jedinjenja i odgovarajućih kompleksa metala

Prof. dr Srećko Trifunović Prof. dr Milena Jelikić Stankov

Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Zaštita životne sredine III43009

Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemiijskih supstanci i radijacionog opterećenja

Dr Antonije Onjia

Prof. dr Slavica Ražić

Dr. sc Svetlana Đogo-Mračević

Institut za nuklearne nauke „Vinča“

Saradnja sa drugim institucijama:

Nastavnici i saradnici Katedre za analitičku hemiju ostvaruju vrlo aktivnu saradnju sa drugim naučno-nastavnim institucijama: fakulteti Univerziteta u Beogradu (Fakultet za fizičku hemiju, Hemijski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Institut za nuklearne nauke "Vinča"), Centar za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM)-Beograd, kao i Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, Institut za biološka istraživanja ”Siniša Stanković”, Institut bezbednosti, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i druge institucije.

U okviru naučno-istraživačkog rada nastavnika Katedre uspostavljena je saradnja sa fakultetima u inostranstvu: Faculte de Pharmacie, Universite Libre de Bruxelles (Belgija), Clarkson University Potsdam, Chemistry Department, USA (Sjedinjene Američke Države), Faculty of Pharmacy, University of Bradford (Velika Britanija), Faculte de Pharmacie, Montpellier (Francuska), Farmaceutski fakultet u Ankari i Aristotle University of Thessaloniki (Grčka).