Projekti čiji je nosilac druga naučnoistraživačka ustanova

Projekti integralnih interdisciplinarnih istraživanja

r.b. Naziv projekta Oblast Rukovodilac projekta Angažovani istraživači
(broj meseci)
1. Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti. Poljoprivreda i hrana
46010
Rukovodilac podprojekta: Verica Sovilj, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Rukovodilac projekta: Branko Bugarski, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Marija Primorac; Dragana Vasiljević; Ljiljana Đekić(2)
2. Podprojekat „Bioetički aspekti: moralno prihvatljivo u biotehnološki i društveno mogućem" u okviru projekta „Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti". Biomedicina
41004
Nosilac podprojekta: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Nosilac projekta: Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu
Rukovodilac podprojekta: Vojin Rakić
Rukovodilac projekta: Sonja Pavlović
Dušanka Krajnović
3. Podprojekat „Procena mikrobioloških i farmakoloških parametara u optimalizaciji primene antibiotika u svetlu rastuće rezistencije" u okviru projekta „Interakcije ksenobiotika i uticaj na sisteme u biomedicini" Biomedicina
41012
Nosilac projekta: Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Rukovodilac podprojekta: Ana Sabo
Rukovodilac projekta: Momir Mikov
Marina Petrić
4. Podprojekat „Intolerancije na sastojke namirnica" u okviru projekta „Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu" Poljoprivreda i hrana
46009
Nosilac projekta: Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd
Rukovodilac podprojekta: Ivan Stanković
Rukovodilac projekta: Lazar Turubatović
Ivan Stanković; Slađana Šobajić; Ivanka Miletić; Brižita Đorđević; Ivana Đuričić; Bojana Vidović; Nevena Medaković
5. Podprojekat „Hemijski kontaminanti hrane" u okviru projekta „Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu Poljoprivreda i hrana
46009
Nosilac projekta: Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd
Rukovodilac projekta:
Lazar Turubatović
Biljana Antonijević; Vesna Matović; Zorica Bulat
Marijana Ćurčić; Danijela Đukić-Ćosić
6. Podprojekat „Nove dijetetske namirnice i pića sa povećanim funkcionalnim i farmakodinamičkim delovanjem" u okviru projekta „Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologija u proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za domaće i evropsko tržište" Poljoporivreda i hrana
46001
Nosilac projekta: Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad
Rukovodilac projekta:
Jasna Mastilović
Slađana Šobajić; Ivan Stanković; Brižita Đorđević; Ivana Đuričić; Bojana Vidović; Nevena Medaković
7. Podprojekat „Molekularna i ekološka istraživanja medonosnih pčela i njihovih patogena" u okviru projekta „Molekularno-genetička i ekofiziološka istraživanja u zaštiti autohtonih animalnih genetičkih resursa, očuvanja dobrobiti, zdravlja i reprodukcije gajenih životinja i proizvodnje bezbedne hrane". Poljoprivreda i hrana
46002
Nosilac projekta: Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
Rukovodilac projekta: Zoran Stanimirović
Dragana Vujanović
8. Preventivni, terapijski i etički pristup u prekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije Biomedicina
41018
Nosilac projekta: Medicinski fakultet u Nišu
Rukovodilac projekta: prof. dr Dušica Pavlović
Mirjana Đukić
9. Modulacija signalnih puteva koji kontrolišu intracelularni energetski balans u terapiji tumora i neuro-imuno-endokrinih poremećaja Biomedicina
41025
Nosilac projekta: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Rukovodilac projekta:
Vladimir Trajković
Marija Jovanović
10. Akutni koronarni sindrom: istrazivanje vulnerabilnosti (plaka, krvi i miokarda), optimalnog lečenja i određivanje prognostičkih faktora Biomedicina
41022
Nosilac projekta: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Rukovodilac projekta:
Miodrag Ostojić
Svetlana Ignjatović
11. Podprojekat „Genetska i klinička karakterizacija" u okviru projekta "Integralna studija identifikacije regionalnih genetskih faktora rizika i faktora rizika životne sredine za masovne nezarazne bolesti humane populacije u Srbiji" Biomedicina
41028
Nosilac projekta: Institut za nuklearne nauke Vinča
Rukovodilac projekta:
Dragan Alavantić
Nada Majkić-Singh; Sanja Stanković
12. Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja Zaštita životne sredine
43009
Nosilac projekta
Institut za nuklearne nauke, Vinča
Rukovodilac projekta
Antonije Onjia
Slavica Ražić; Svetlana Đogo

Projekti u okviru programa osnovnih istraživanja

r.b. Naziv projekta Oblast Rukovodilac projekta Angažovani istraživači
(broj meseci)
1. Projekat pod nazivom „Korelacija strukture i osobina prirodnih i sintetičkih molekula i njihovih kompleksa sa metalima". Hemija
172017
Nosilac projekta: Hemijski fakultet u Beogradu
Rukovodilac projekta:
Živoslav Tešić
Mirjana Aleksić
2. Projekat pod nazivom: Modeliranje i numeričke simulacije kompleksnih fizičkih sistema Fizika
171017
Nosilac projekta: Institut za fiziku
Rukovodilac projekta:
Aleksandar Belić
Neli Kristina Todorović-Vasović
3. Kompleksne bolesti kao model sistem za proučavanje modulacije fenotipa-strukturalna i funkcionalna analiza molekularnih biomarkera Biologija
173008
Nosilac projekta: Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjesrtvo
Rukovodilac projekta:
Dragica Radojković
Aleksandra Topić (8)
4. Bazična i kliničko farmakološka istraživanja mehanizama dejstva i interakcije lekova u nervnom i kardiovaskularnom sistemu Medicina
175023
Nosilac projekta: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Rukovodilac projekta:
Milica Prostran
Branislava Miljković; Marina Stojanov; Sandra Vezmar; Katarina Vučićević; Bojana Perović; Marija Jovanović
5. Sinteza, modelovanje, fizičkohemijske i biološke osobine organskih jedinjenja i odgovarajućih kompleksa metala Hemija
172016
Nosilac projekta: Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Rukovodilac projekta:
Srećko Trifunović
Milena Jelikić-Stankov
6. Uticaj magnetnih polja i drugih sredinskih stresora na fiziološke odgovore i ponašanje organizama Biologija
173027
Nosilac projekta: Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković"
Rukovodilac projekta: Branka Janać
Miodrag Nedeljković
7. Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovog ponašanja pod neravnotežnim uslovima Hemija
172015
Nosilac projekta: Fakultet za fizičku hemiju
Rukovodilac projekta:
Ljiljana Kolar-Anić
Nataša Pejić; Slavica Blagojević
8. Dizajniranje, sinteza, karakterizacija i procena praktične primene koordinacionih i organometalnih jedinjenja Hemija
172014
Nosilac projekta Prirodno matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Rukovodilac projekta:
Katalin Mesaroš Sečenji
Slađana Tanasković
9. Elektroprovodni i redoks-aktivni polimeri i oligomeri: sinteza, struktura, svojstva i primena Hemija
172043
Nosilac projekta: Fakultet za fizičku hemiju, Beograd
Rukovodilac projekta:
Gordana Ćirić-Marjanović
Snežana Uskoković-Marković
Aleksandra Janošević
10. Fenotipski i genotipski markeri virulencije i rezistencije na antibiotike kod bakterija uzročnika bolničkih i vanbolničkih infekcija Medicina
175039
Nosilac projekta: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Rukovodilac projekta: Lazar Ranin
Dragana Vučićević
11. Porozni materijali na bazi oksida u zaštiti životne sredine od genotoksičnih agenasa Hemija
172018
Nosilac projekta: Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
Rukovodilac projekta: Vera Dondur
Danina Krajišnik
12. Izučavanje patofizioloških procesa embriona i fetusa u trudnoćama nastalim asistiranom reprodukcijom i usavršavanje postupka za njihovo pravovremeno otkrivanje Medicina
175064
Nosilac projekta: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beograd
Rukovodilac projekta:
Nebojša Radunović
Katarina Ilić
13. Dizajn, sinteza i ispitivanje nanomolekulskih mašina na bazi fulerena Hemija
172002
Nosilac projekta: Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Rukovodilac projekta: Dragana Milić
Zorana Tokić-Vujošević
14. Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu Društvene nauke
179034
Nosilac projekta: Institut za pedagoška istraživanja
Rukovodilac projekta: Jasmina Šefer
Radiša Jančić
15. Modifikatori fiziološkog odgovora u fiziološkim i patološkim stanjima Medicina
176017
Nosilac projekta: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Rukovodilac projekta: Zorica Juranić
Jelena Antić-Stanković
16. Geni i molekularni mehanizmi u osnovi probiotičke aktivnosti laktobacila Biologija
173019
Ljubiša Topisirović, institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Marina Milenković Jelena Antić-Stanković; Brankica Filipić
17. Multidisciplinarno istraživanje genetskih i stečenih abnormalnosti imunološkog odgovora za pojavu sistemskih manifestacija antifosfo-lipidnog sindroma Medicina
175041
Nosilac projekta: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Rukovodilac projekta: Dragomir Marisavljević
Violeta Dopsaj
18. Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija, sa primenom Matematika
174012
Nosilac projekta: Matematički institut, SANU
ukovodilac projekta: Zoran Rakić
Stana Nikčević; Jelena Jocković

Projekti u okviru programa tehnološkog razvoja

r.b. Naziv projekta Oblast Rukovodilac projekta Angažovani istraživači
(broj meseci)
1. Biljni i sintetički bioaktivni proizvodi novije generacije Materijali i hemijske tehnologije
34012
Nosilac projekta:
Tehnološki fakultet u Leskovcu
Rukovodilac projekta:
Mihajlo Stanković
Tatjana Kundaković
2. Razvoj tehnologije proizvodnje crvenog vina i dijetetskih proizvoda iz vina bogatih biološki aktivnim polifenolima sa kardioprotektivnim dejstvom Biotehnologija i poljoprivreda
31020
Nosilac projekta Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Rukovodilac projekta:
Ljiljana Gojković-Bukarica
Branka Ivković