Program rada

PROGRAM NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA ZA PERIOD 2011-2015

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, akreditovan je kao naučnoistraživačka organizacija odlukom Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine broj 021-01-61/8 od 19. 02. 2007. godine. 

Naučnoistraživački rad na Farmaceutskom fakultetu, odvija se kroz aktivnost projektnih timova koje čine nastavnici i saradnici Fakulteta, studenti doktorskih akademskih studija, istraživači koji su angažovani kao saradnici na projektima, kao i istraživači zaposleni u drugim naučnoistraživačkim institucijama, zdravstvenim ustanovama ili u farmaceutskoj industriji. Programom naučnoistraživačkog rada definišu se naučne oblasti istraživanja, kao i aktivnosti vezane za obezbeđenje uslova za njihovu realizaciju, unapređenje međunarodne saradnje, objavljivanje rezultata naučnoistraživačkog rada i aktivnosti na promociji nauke i naučnoistraživačke delatnosti u celini. 

Naučnoistraživačka delatnost1nastavnika i saradnika odvija se u okviru projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i u okviru projekata bilateralne saradnje sa institucijama iz inostranstva. Nastavnici i saradnici Farmaceutskog fakulteta, realizuju i saradnju u oblasti naučnoistraživačke delatnosti sa pojedinačnim istraživačkim grupama i/ili projektnim timov1ma iz zemlje i inostranstva.

NAUČNE OBLASTI ISTRAŽIVANJA

Program na1čnoistr1živačkog rada definiše odgovarajuće naučne oblasti i u skladu je sa relevantnim programima i strategijom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Dokumentom „Strategija naučnoistraživačkog razvoja Republike Srbije za period od 2010-2015 godine“ određeni su nacionalni prioriteti u nauci i tehnologiji. Naučnoistraživačka aktivnost najvećeg broja nastavnika i saradnika Fakulteta, uklopljena je u odgovarajuće teme četiri nacionalna prioriteta: Biomedicina, Novi materijali i nanonauke, Zaštita životne sredine i klimatske promene, Poljoprivreda i hrana. 

U skladu sa ovako def1nisanom nacionalnom strategijom, a sagledavajući sopstvene mogućnosti i dosadašnje rezultate, nastavnici i saradnici Farmaceutskog fakulteta su tokom 2010. godine pripremili predloge projekata kroz programe Osnovnih istraživanja i program Tehnološkog razvoja. Jedan broj istraživača učestvuje i u realizaciji projekata integralnih i interdisciplinarnih istraživanja, čiji je nosilac druga naučnoistraživačka organizacija. 

Na osnovu prihvaćenih prijava, 2011. godine započinje realizacija novog ciklusa naučnih projekata koji su odobreni od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Nastavnici i saradnici Farmaceutskog fakulteta angažovani su na realizaciji 15 projekata čiji je nosilac Farmaceutski fakultet i 32 projekta čiji su nosioci druge naučnoistraživačke organizacije. 

U skladu sa tim, prioritete u naučnoistraživačkoj delatnosti u periodu 2011 - 2015. godina, predstavlja: (a) realizacija projekata odobrenih od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije u okviru programa osnovnih istraživanja i programa tehnološkog razvoja: oblast Hemije, Medicine, Biologije, Materijala i Hemijskih tehnologija i Poljoprivrede i hrane; (b) priprema i prijava projekata naučnoistraživačkog rada za naredni projektni ciklus; (v) priprema i prijava projekata bilateralne saradnje i (g) priprema i prijava projekata u okviru FP 8 okvirnog programa Evropske Unije. 
Program naučnoistraživačkog rada Fakulteta u periodu 2011 – 2015. obuhvata sledeće naučnoistraživačke teme: 

U oblasti Hemije, istraživanja će biti usmerena na

 • modelovanje različitih hromatografskih sistema sa hemometrijskim pristupom u farmaceutskoj analizi (projekat 172052);
 • sintezu i ispitivanje kvantitativnih odnosa između strukture i dejstva, fizičko-hemijsku karakterizaciju i analizu farmakološki aktivnih supstanci (projekat 172033);
 • razvoj molekula sa antiinflamatornim i kardioprotektivnim dejstvom i njihove strukturne modifikacije, fizičkohemijsku karakterizaciju i formulaciona ispitivanja (projekat 172041);
 • kompjutersko dizajniranje, sintezu i biološku evaluaciju novih heterocikličnih jedinjenja kao selektivnih inhibitora tumorogeneze (projekat broj 172009).

Pojedini nastavnici i saradnici Fakulteta uključeni su u realizaciju projekata čiji su nosioci druge naučnoistraživačke institucije (projekti 172002, 172014, 172015, 172016, 172017, 172018 i 172043). 

U oblasti Biologije istraživanja će biti usmerena na

 • ispitivanje lekovitog potencijala biljaka i njihovu karakterizaciju u pogledu genetičke, metaboličke i morfološke raznovrsnosti radi sagledavanja različitih vrsta diverziteta u prirodnim populacijama (projekat 173021). Pored naučnog, ova istraživanja imaju i praktični značaj u stvaranju uslova za selekciju i gajenje, za preuzimanje mera monitoringa i zaštite prirodnih populacija (projekat 31089 u okviru programa tehnološkog razvoja);
 • ispitivanje poremećaja ćelijskog ciklusa i uticaja oksidativnog stresa na neurodegenerativne procese i malignu transformaciju ćelije (projekat 173034).

Pojedini nastavnici i saradnici Fakulteta uključeni su u realizaciju projekata čiji su nosioci druge naučnoistraživačke institucije (projekti 173008, 173019 i 173027). 

U oblasti Medicine, biće sprovedena istraživanja koja se odnose na

 • ispitivanje interaktivne uloge dislipidemije, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima kroz sagledavanje genetičkih i biohemijskih markera (projekat 175035); kao i biomarkera koji ukazuju na oštećenje i disfunkciju organa (projekat 175036);
 • ispitivanje plastičnosti imunskog sistema tokom starenja i imunomodulatornog potencijala estrogena (projekat 175050); 
  ispitivanje mehanizma dejstva, interakcija i toksičnih efekata adjuvantnih analgetika (projekat 175045);
 • ispitivanje bihejvioralnog efekta ponovljene primene novosintetisanih agonista GABA A receptora i njihovo poređenje sa standardnim psihofarmakološkim lekovima (projekat 175076);
 • ispitivanje efekata i mehanizma delovanja različitih vazodilatatornih supstanci na humanim bajpas graftovima (projekat 175088);
 • bazična i kliničko-farmakološka istraživanja mehanizama dejstva i interakcija lekova u nervnom i kardiovaskularnom sistemu (projekat 175023 čiji je nosilac Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu).

Pojedini nastavnici i saradnici Fakulteta uključeni su u realizaciju projekata čiji su nosioci druge naučnoistraživačke institucije (projekti 175017, 175039, 175041 i 175064). 

U okviru programa Tehnološkog razvoja i u saradnji sa domaćom farmaceutskom industrijom biće sprovedena istraživanja usmerena ka razvoju mikro i nanosistema kao nosača za lekove sa antiinflamatornim delovanjem i metoda za njihovu karakterizaciju (projekat 34031), kao i istraživanja vezana za razvoj novih proizvoda i tehnologija sa poboljšanom biološkom raspoloživošću i efikasnošću izabranih model lekovitih supstanci (projekat 34007). 

U okviru programa Integralnih interdisciplinarnih istraživanja, u oblasti Poljoprivreda i hrana, biće sprovedena istraživanja aktivnosti i delovanja biološki aktivnih supstanci hrane i procena njihovog potencijala u očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti, kao i razvoj njihove primene u prehrambenim proizvodima (projekat 46001); razvoj i validacija metoda za detekciju alergena u namirnicama animalnog porekla, ispitivanje prisustva alergena u prehrambenim proizvodima na našem tržištu, i razvoj bezbednih proizvoda namenjenih osobama intolerantnim na određene sastojke namirnica, kao i ispitivanja mehanizma dejstva i interakcija perzistentnih organskih zagađivača i toksičnih metala, neophodnih za sveobuhvatnu karakterizaciju rizika (projekat 46009). Pojedini nastavnici i saradnici Fakulteta uključeni su i u realizaciju projekata 46002 i 46010. 

U okviru Integralnih interdisciplinarnih istraživanja u Biomedicini, istraživači sa Farmaceutskog fakulteta su uključeni u realizaciju projekata čiji je nosilac druga naučnoistraživačka institucija i koji su usmereni ka evaluaciji farmako-epidemioloških i farmakoloških osobina ksenobiotika (projekat 41012) i ispitivanju etičkih i regulatornih aspekata novih terapijskih dostignuća (projekat 41004). Takođe će biti sprovedena istraživanja koja se odnose na indikatore i performanse kvaliteta farmaceutskih usluga i procenu faktora kvaliteta života u vezi sa zdravljem. Pojedini nastavnici i saradnici Fakulteta uključeni su i u realizaciju projekata 41022, 41025 i 41028. 

Pored navedenih naučnih oblasti, nastavnici i saradnici Fakuleta učestvuju i u relizaciji projekata iz oblasti Materijali i hemijske tehnologije (34012), Biotehnologija i poljoprivreda (31020), Zaštite životne sredine (projekat 43009), Matematike (174012), Fizike (171017) i Društvene nauke (179034) i u njima postižu zapažene rezultate.

NABAVKA OPREME I OBEZBEĐENJE TEHNIČKIH I MATERIJALNIH USLOVA ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Kontinuirana nabavka nove i održavanje i unapređenje raspoložive analitičke i merne opreme predstavlja preduslov za efikasnu realizaciju naučnoistraživačke delatnosti. U ove svrhe biće korišćena namenski obezbeđena sredstva od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, sopstvena sredstva Fakulteta, kao i dostupni fondovi Evropske Unije. 

Pored opreme, biće nabavljena i potrebna literatura, softveri, hemikalije i laboratorijski materijal i pribor. U skladu sa mogućnostima biće izvršena i adaptacija prostora potrebnog za naučnoistraživački rad.

UNAPREĐENJE MEĐUNARODNE NAUČNE SARADNJE

Unapređenje međunarodne saradnje predstavlja jedan od ključnih segmenata u okviru strategije naučnoistraživačke delatnosti. U skladu s tim, planirano je uspostavljanje intenzivnije saradnje sa naučnoistraživačkim institucijama i/ili istraživačkim grupama iz inostranstva i priprema i prijava zajedničkih projekata u okviru projekata bilateralne saradnje i FP 8 okvirnog programa naučnoistraživačke saradnje na nivou Evropske Unije. Aktivnosti na promociji međunarodne saradnje obuhvataju organizaciju kraćih studijskih boravaka naših nastavnika i saradnika u naučnoistraživačkim institucijama u inostranstvu, kao i učešće gostujućih profesora u realizaciji nastave na doktorskim akademskim studijama. Pored toga, planirano je održavanje naučnih skupova uz učešće eminentnih stručnjaka i predavača iz inostranstva.

PROMOCIJA NAUKE I NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI

Publikovanje rezultata naučnoistraživačkog rada i promocija naučnoistraživačke delatnosti predstavlja značajan segment ovog Programa. Pored prezentacije postignutih rezultata na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i objavljivanja radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, jedan od prioriteta u predstojećem petogodišnjem periodu biće unapređenje aktivnosti na zaštiti intelektualne svojine, pripremi tehnoloških rešenja i prijavi patenata. 

U okviru ovog segmenta aktivnosti intenzivno će se raditi na većem povezivanju Univerziteta i privrednih organizacija i primeni nauke u razvoju novih proizvoda i tehnologija, kao i uključivanju istraživača zaposlenih u privrednim organizacijama u realizaciju naučnoistraživačke delatnosti. 

Ostvarivanje aktivnosti na promociji nauke i naučnoistraživačke delatnosti uključuje i aktivnosti na razvoju naučnoistraživačkog podmlatka i zasnovano je na Programu razvoja naučnoistraživačkog podmlatka Farmaceutskog fakulteta.